Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål och arbetet med att uppnå dem utgör grunden för den svenska miljöpolitiken.  Syftet med målen är att vi inom en generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta, och att detta sker utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Fotbollsplan i stadsmiljö

Den fysiska planeringen har en viktig roll att fylla för att uppnå miljökvalitetsmålen. Det gäller inte minst för att komma till rätta med transporternas miljöpåverkan, men också vad gäller energifrågorna och arbetet för att göra användningen av mark och vatten hållbar. En framsynt fysisk planering kan skapa förutsättningar för människor att göra långsiktigt hållbara val och på så sätt minska belastningen på vår gemensamma miljö. 

En framsynt fysisk planering är strategisk och innehåller en integrerad analys av miljömålen och andra samhällsmål, där målkonflikter synliggörs. Den anger spelregler och rekommendationer samt gör ställningstaganden.

 

Nytt Planeringsunderlag

Syftet med denna skrift är att öka kunskapen om miljökvalitetsmålen, hur de kan användas som utgångspunkt för den fysiska planeringen och för att ge inspiration för att utveckla arbetet med miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen.

 

Vägval

I framtiden bör vi ställa oss frågan: Hur kan översiktsplanen och detaljplanen bidra till att miljökvalitetsmålen nås?

Länk till rapporten