Planeringsunderlag för riksintresset Göteborgs hamn

Emma Maersk.  Foto: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs hamn och anslutande huvudfarleder är enligt Sjöfartsverkets beslut 15 maj år 2000 anläggningar av riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. Nu finns en rapport klar som i text och på karta preciserar hamnens värde och funktion i ett nationellt och internationellt perspektiv. För säkerställande av hamnens funktion i ett sammanhängande transportnät, är ett säkerställande också av anslutande väg- och järnvägsförbindelser nödvändigt. Till detta kommer verksamhetsytor för industriell produktion, som är beroende av närheten till hamnen. Därför beskrivs även anslutande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, farleder och som en del av det samlade riksintresset Göteborgs hamn.

Rapporten skall fungera som ett underlag för kommunens fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters tillståndsprövning och tillsyn. I rapporten beskrivs vilka aspekter och funktioner som ingår i riksintresset och vilka ytor som berörs. De hänsyn som krävs för att inte påtagligt försvåra tillkomsten/utvecklingen eller utnyttjandet av hamnen anges. Här finns även en kort beskrivning av de konkurrerande riksintressen och aspekter inom och i närheten av hamnen, som är av betydelse för riksintresset.

Rapporten har tagits fram av Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Vägverket, Banverket, Tillväxtverket (dåvarande NUTEK). Göteborgs Hamn AB och Göteborgs Stad genom Stadsbyggnadskontoret bidragit med underlag och värdefulla synpunkter under arbetets gång.

Ladda ner eller beställ rapporten