Riskhantering i detaljplaneprocessen

Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. Hur ska riskfrågor hanteras i detaljplaneprocessen? Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län försöker svara.

Riskhantering har fått en framträdande roll i samhällsplaneringen då behovet att exploatera mark även i utsatta lägen – till exempel nära farligt godsleder ständigt ökar.

Länsstyrelserna har tidigare givit ut rekommendationer för skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och transportleder för farligt gods och bensinstationer. Som en utveckling och komplement till dessa har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län försökt förtydliga riskhanteringens roll i detaljplaneprocessen genom att övergripande beskriva riskhanteringsprocessen och länka samman den med detaljplaneprocessen. Dokumentet redovisar hur markanvändning, avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära transportleder för farligt gods.

Policyn riktar sig främst till tjänstemän inom kommunala förvaltningar och myndigheter som arbetar med fysisk planering.

 Relaterat

Rapport om riskhantering i detaljplaneprocessen