Miljöbedömning för planer och program

Den 21 juli 2004 infördes bestämmelser för miljöbedömning av vissa planer och program i 6 kap miljöbalken. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ändrades den 1 juli 2005. Syftet är att integrera miljöaspekter i planer och program så att en hållbar utveckling främjas.

Enligt direktivet ska en plan miljöbedömas om den medför betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och detaljplaner berörs. Huvudregeln är att översiktsplaner alltid ska miljöbedömas och att detaljplaner alltid ska behovsbedömas. Med behovsbedömning menas att kommunen bedömer om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte; man bedömer alltså om det behövs en miljöbedömning. Behovsbedömningen ska göras utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 2 och 4.

Boverket har i mars 2006 givit ut rapporten
"Miljöbedömning för planer enligt plan- och bygglagen - en vägledning".

Länsstyrelsen har i maj 2006 tagit fram Rekommendationer angående miljöbedömning för planer. Dessa rekommendationer fokuserar på samspelet mellan kommunen och Länsstyrelsen i samband med behovsbedömningen av detaljplaner