Kuster vid hav och sjö

Länets kuster vid havet och vid sjöarna Vänern och Vättern är mycket värdefulla. Kusterna är i stor utsträckning utpekade som riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv.

Länsstyrelsen har deltagit i och i vissa fall tagit initiativ till en rad projekt för att underlätta för berörda kommuner att hantera kustproblematik.

Marin samverkansplan för norra Bohuslän

Kustplanering är en svår och resurskrävande uppgift, inte minst för de mindre kustkommunerna. Utgångspunkten för projektet är att besöksnäringen kommer att vara en mycket viktig framtidsfråga vid kusterna. Det är viktigt att berörda kommuner når samsyn i kustens många och svåra planeringsfrågor för att kunna bibehålla och utveckla dess attraktivitet.

Läs mer om Pilotprojektet i Norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner)

Interreg-projektet Forum Skagerrak

Interreg-projektet Forum Skagerrak avslutades i maj 2007. Projektet hade ett flertal delar, inriktade på att verka för ett sundare hav men också att få en samordnad syn på kustens utnyttjande i Danmark, Norge och Sverige.

Integrerad kustzonförvaltning

Begreppet ICZM betyder Integrated Coastal Zone Management. Det översätts ofta integrerad kustzonförvaltning och innebär att man utreder hur kustzonfrågor skall hanteras, både när det gäller bevarande och utveckling. EU har utvecklat sitt synsätt bland annat i publikationen "Mot en europeisk strategi för integrerad förvaltning av kustområden", Europeiska kommissionen.

EU har också lämnat en särskild rekommendation (2002-413/EG/) kring vad förvaltning av kustzoner innebär för medlemsstaterna. Utifrån direktivet har den svenska regeringen givit bland annat Boverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län i uppdrag att följa upp om samhällsplaneringen överensstämmer med de principer och uppgifter som EG:s rekommendationer anger.

Kustområdet och skärgården i Bohuslän – en värdebeskrivning

Inom Miljö- och hushållningsprogrammets projekt  "Levande skärgård" tog Länsstyrelsen fram en rapport:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän - en värdebeskrivning.
Rapporten understryker att det behövs en helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär och attraktivitet.