Barnkonventionen

i den fysiska planeringen
Länsstyrelsens mål med att införliva barnkonventionen i samhällsplaneringen är ett samhälle där barn har samma rättigheter och lika värde och där barnens bästa uppmärksammas. Barns och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i den fysiska planeringen.

Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen skall införlivas i samhällsplaneringen. Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen är främst att företräda och samordna statens olika intressen i den fysiska planeringen. Att införliva barnperspektivet i planeringen av den fysiska miljön är något som Länsstyrelsen vill lyfta fram. I beslut om markanvändning, bebyggelse, infrastruktur och rumslig utveckling grundläggs många av de villkor som styr barns liv.

Denna skrift skall öka kunskapen om barnkonventionen och ge inspiration att utveckla arbetet med barnperspektivet i samhällsplaneringen. Den beskriver även några metoder som kan tillämpas för att säkerställa barns- och ungas perspektiv och inflytande i den fysiska planeringen. I slutet av häftet finns också en checklista som kan användas för att uppmärksamma hur man arbetar med barnperspektivet.

Här kan du ladda ner Barnkonventionen i den fysiska planeringen.