Lov och anmälan

Byggnadsnämnden ska i sin myndighetsutövning och genom råd och upplysning verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Generellt gäller att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Byggnadsnämnden skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Byggnadsnämnden ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde.

Rättsfall och riktlinjer

Ibland kan det underlätta att ha riktlinjer till stöd för bedömningen av exempelvis altaner eller plank för att som stöd i arbetet, även om de inte kan ersätta en individuell prövning i varje ärende. Vi visar här riktlinjer från kommunerna i Göteborgsregionen för altaner. Vi har även gjort en sammanställning av rättsfall om staket och plank. Andra viktiga rättsfall inom området kommer också att presenteras efterhand.

Enkla åtgärder 

Normalt sett krävs en kontrollansvarig men för enkla åtgärder behövs inte detta, utan byggherren kan själv ansvara för att bygglovet och samhällets krav på det byggda uppfylls.

Vad är då en enkel åtgärd?

En sak kan vi i alla fall vara överens om: det är inte enkelt att avgöra vad som är enkelt! En arbetssätt man kunna tänka sig för att avgöra vad som är enkelt är att komplettera riktlinjer med en checklista, där den första punkten är byggherrens kompetens eller tillgång till kompetens i projektet, innan man går vidare till yta, inredning eller spännvidd. Det finns flera olika strategier för att ärendet ska gå så smidigt som möjligt exempelvis som Lerums kommun att ta fram en ansökningsblankett med förslag till kontrollplan inbakad, med möjlighet för sökande att lägga till fler punkter. Man kan också lägga upp exempel på sin hemsida eller kontakta sökande per telefon och be dem komplettera ansökan med en enkel kontrollplan.

Läs mer om kontrollplaner här.

Beslut

Ett beslut ska vara tydligt och ställningstagandet behöver motiveras om det innebär en avvikelse från detaljplan eller går någon emot. För att få ett tydligt och hållbart beslut behövs också tydlig dokumentation. 

Överklagande

När byggnadsnämnden får in ett överklagande ska nämnden först pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, så kallad rättidsprövning. Har överklagandet inte kommit in i rätt tid, ska det avvisas. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska nämnden överlämna detta tillsammans med handlingar i ärendet till Länsstyrelsen (rättsenhet) för prövning. För att få en korrekt handläggning av ärendet är det viktigt att Länsstyrelsen får all information som ligger till grund för beslutet. 

Boverket har öppnat en e-postadress där kommuner och länsstyrelser har möjlighet att ställa frågor kring plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets byggregler, BBR, med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. Boverket har även tagit fram frågor och svar.

 

Handläggarstöd

Tillgänglighet

Lovhandläggning