Byggprocessen

Byggprocessen innehåller ett antal moment för att säkerställa en god kontroll och i förlängningen en bra byggkvalité. I processen ingår exempelvis startbesked, arbetsplatsbesök och slutsamråd samt slutbesked för att byggnaden eller byggnadsverket ska få användas.

Innan byggstart ska byggherrens kontrollplan godkännas av byggnadsnämnden och i många fall ska man också ha ett tekniskt samråd.

Anmälan

Även om en åtgärd inte kräver bygglov, krävs i vissa fall att byggherren gör en anmälan om en planerad byggnation, till exempel installera en eldstad, göra avlopp eller ändra i bärande konstruktioner.

Kontrollplan

Vad gäller enkla åtgärder finns flera olika strategier för att ärendet ska gå så smidigt som möjligt. Lerums kommun har tagit fram en ansökningsblankett med förslag till kontrollplan inbakad, med möjlighet för sökande att lägga till fler punkter. Flera kommuner har gjort exempel på enkla kontrollplaner och lagt på hemsidan. En del kontaktar sökande per telefon och hjälper sökande att ta fram kontrollplan på det viset.

En begäran om komplettering med exempel på viktiga kontrollpunkter är en annan lösning. Det är ju byggherrarna som är ansvariga för kontrollplanen och det är viktigt att de förstår det. Därför ska man inte göra kontrollplanen åt dem och man kanske inte heller ska ha med kommunens logotyp i exemplen.

Vad gäller större ärenden, som uppförande av bostadshus, finns flera goda exempel till höger. En viktig poäng är att kontrollplanen inte får bli för överlastad.

Det bör vara tydligt vilka personer som ska utföra kontrollerna, vad som ska kontrolleras mot vad och inga kryssrutor. Signatur ska det vara.

Att ni på samrådet har sett ritningar innebär inte att ni kontrollerat och godkänt att allt är rätt men det kan ge en fingervisning om byggherren har förstått vad kraven i BBR innebär.

Byggprocessen

 PBL Kunskapsbanken