Lov och byggande

Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Därför har bebyggelsen en betydelsefull inverkan på oss, på våra upplevelser och på vår hälsa och säkerhet. Det spelar stor roll hur bebyggelsen är utformad, uppförd och underhållen.

Kommunens byggnadsnämnd sköter bygglov och anmälningar

Det är byggnadsnämnden i kommunen som ansvarar för bygglov och anmälningar och sköter tillsyn över den byggda miljön. Länsstyrelsen vägleder byggnadsnämnderna i det arbetet tillsammans med Boverket. Byggnadsnämnden ska i sin myndighetsutövning och genom råd och upplysning verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Generellt gäller att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Byggnadsnämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt.

Det är alltså i första hand byggnadsnämnden du ska vända dig till om du har frågor om byggande eller synpunkter på den byggda miljön.

Beslut

En myndighets beslut ska vara tydligt och ställningstagandet ska motiveras om det innebär en avvikelse från detaljplan eller om beslutet går någon emot. För att få ett hållbart beslut behövs också tydlig dokumentation. 

Överklaga ett beslut

Är du missnöjd med kommunens beslut i ett plan- eller byggärende som du är berörd av, har du i allmänhet möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandet ska skickas till kommunen som därefter skickar in ärendet till länsstyrelsen, som granskar om beslutet följer bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du kan följa ärendets gång via Länsstyrelsens diarium.

Är du missnöjd med kommunens sätt att hantera ditt ärende, kan du vända dig till Riksdagens ombudsmän, JO.  

Lov och anmälan

Den som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva tillstånd från byggnadsnämnden. Ibland behövs det bygglov, i andra fall behöver man göra en anmälan. Hanteringen hos byggnadsnämnden är i stort sett densamma. Även vissa markåtgärder och rivning kan kräva lov från kommunen. Det är viktigt att veta att man aldrig får påbörja en byggnation innan man har fått ett startbesked. Mer information finns hos kommunen eller på Boverkets hemsida.

Kontrollansvarig

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en certifierad kontrollansvarig, KA, för projektet. På Boverkets webbplats finns ett register över kontrollansvarig.

Enkla åtgärder - ingen kontrollansvarig

Normalt sett krävs en kontrollansvarig men för enkla åtgärder behövs inte detta, utan byggherren kan själv ansvara för att bygglovet och samhällets krav på det byggda uppfylls. Det är byggnadsnämnden som ska bedöma om en åtgärd är så enkel att byggherrens egen kompetens är tillräcklig.

Byggprocessen

Byggprocessen innehåller ett antal moment för att säkerställa en god kontroll och i förlängningen en bra byggkvalité. I processen ingår exempelvis startbesked, arbetsplatsbesök och slutsamråd samt slutbesked för att byggnaden eller byggnadsverket ska få användas. I en kontrollplan bör det vara tydligt vilka personer som ska utföra kontrollerna, vad som ska kontrolleras och mot vad.

Innan byggstart ska byggherrens kontrollplan godkännas av byggnadsnämnden och i många fall ska man också ha ett tekniskt samråd.

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att byggnaden bedöms uppfylla samhällets krav. Mer information finns hos kommunen eller på Boverkets webbplats.

Om lov och anmälan hos din kommun

  Nätverkskarta stort format

 Flyktingsituationen

Goda exempel på bygglovritningar