Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas detaljplanering, ger råd för tillämpningen av plan- och bygglagen, ger tillsynsvägledning i frågor som rör byggnadsnämndernas tillsyn och följer upp och utvärderar byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen har sex roller i samhällsbyggandet:

Samordning – som statens företrädare ta till vara, samordna och väga samman olika statliga intressen

Rådgivning – tillhanda planerings- och kunskapsunderlag, ge råd om tillämpningen av plan- och bygglagen, föra ut riksdagens beslut och regeringens mål och ge en regional överblick.

Tillsynsvägledning – vägleda byggnadsnämnderna i deras tillsyn över den byggda miljön

Beslut – bland annat prövning av detaljplaner och vissa bygglov, samt beslut angående överklagade bygglov och tillsynsärenden.

Tillsyn – verka för en god livsmiljö, bevaka att lagar följs och ingripa vid överträdelser. Länsstyrelsen ska särskilt ta till vara och samordna statens intressen i samhällsplaneringen. Därvid ska Länsstyrelsen verka för att

  • riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken tillgodoses 
  • miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken iakttas 
  • frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt 
  • bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller med tanke på risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om Länsstyrelsen bedömer att en plan inte uppfyller kraven i just dessa avseenden kan Länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut. Länsstyrelsen skall också ge råd om de allmänna intressen som finns uppräknade i PBL, men det ligger i första hand inom kommunens planmonopol att göra avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.

Uppföljning  – följa upp kommunernas och byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen med anslutande föreskrifter.