Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i landet.

Länsstyrelsen har fyra roller i samhällsplaneringen:
Samordning – som statens företrädare ta till vara, samordna och väga samman olika statliga intressen
Beslut – bland annat prövning av detaljplaner och bygglov, samt beslut angående överklagade planer och bygglov.
Tillsyn – verka för en god livsmiljö, bevaka att lagar följs och ingripa vid överträdelser.
Rådgivning – tillhanda planerings- och kunskapsunderlag, ge råd om tillämpningen av plan- och bygglagen, föra ut riksdagens beslut och regeringens mål, ge en regional överblick.

Länsstyrelsen ska särskilt ta till vara och samordna statens intressen i samhällsplaneringen. Därvid ska Länsstyrelsen verka för att

  • riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken tillgodoses 
  • miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken iakttas 
  • frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt 
  • bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller med tanke på risken för olyckor, översvämning eller erosion.