Sydhavsvind

Vindkraften har kommit längst ur ett kommersiellt perspektiv och har också utretts på flera sätt. Regeringen gav, 2004 och 2005, länsstyrelserna i uppdrag att redovisa ett planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraft-anläggningar.

Arbetet redovisas i två delar, land och hav, i juni 2006. Läns-styrelserna i Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar län, i det fortsatta kallade 5LST, genomförde havsdelen gemensamt.

De fem länsstyrelserna samt flertalet kommuner är av uppfattningen att större och färre grupper är att föredra framför fler och mindre grupper. Många spridda grupper tar ett kustlandskap i anspråk med stora natur-, kultur- och rekreations-värden. Kusten i de fem länen omfattar stora delar av rikets tre storstadsregioner och i detta dynamiska område sker nästan hela Sveriges befolkningstillväxt idag. Det är således ett område där avvägningar om markanvändning måste ske med särskild stor uppmärksamhet mot en växande befolknings krav på en god livsmiljö.

 

 

5LST har bedömt var det finns risk för påtaglig skada om storskaliga anläggningar kommer till stånd och markerat dessa områden som Vindbruks-fria områden. 5LST bedömer att följande områden är uteslutna för storskalig vind-kraftsetablering:

  • vindbruksfria omr. enl. 5LST
  • farleder för sjötrafiken
  • områden för Försvarsmakten

Det är också viktigt att förutsättningarna har förändrats sedan år 2006. I Väster-havet finns ett riksintresse och det är område M på kartan till vänster. Här finns redan tillstånd för drygt 100 vindkraftverk sedan år 2008. Förutsättningarna för område Q får också betecknas som förändrade i och med samförvaltningen i Bratten. Falkenbergs kommun har för del av område N och O och däremellan, vindkraft i både översiktsplan och detaljplan.

Noteras skall att Försvarsmakten har stora intressen till havs som behöver preciseras och vägas mot andra samhällsintressen. Försvarsmaktens intressen är idag såpass omfattande och diffusa att 5LST bedömer att frågan måste hanteras särskilt av regeringen för att utbyggnaden av vindkraft till havs inte skall försvåras och fördröjas. En stor potential för vindkraftsutbyggnaden riskerar annars att inte kunna utnyttjas. I övrigt bedömer de fem länsstyrelserna att regeringens uppsatta planeringsmål bör kunna klaras.

Vind- och vågkraft Sydhavsvind Kulturmiljö