Vind- och vågkraft

Det finns goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft i Sverige. Kostnaderna är dock fortfarande höga, särskilt jämfört med landbaserade verk.

Vind- och vågkraft är förhållandevis rena energikällor men en nackdel är att många upplever att de förfular landskapet om de syns från land, inte minst den obrutna horisonten, vilket kan ha negativ påverkan på turistnäringen. Det är en orsak till att kommunerna i norra Bohuslän har valt att placera vindkraftverk på land istället. 

Både vindkraftverk och vågkraftverk behöver förankras i botten, vindkraften fortfarande med betongfundament. Därför är havsdjupet viktigt för placeringen av både vind och vågkraft och havsbaserad vindkraft lokaliseras idag till största delen nära kusten eller på utsjöbankar. På mjukbottnar kan det göra att man får en konstgjord hårdbotten vilket kan bidra till att artrikedomen ökar. Det sker dock på bekostnad av en havsmiljö framför en annan, vilket kan få konsekvenser för arter knutna till just mjukbottnar. I Västerhavet har utsjögrunden redan en hög biologisk mångfald som riskerar att försvinna om de naturliga livsmiljöerna förstörs.

Ny teknik som möjliggör enklare förankring, så kallad flytande vindkraftverk, minskar påverkan avsevärt. Här är också djupet för förankring mindre viktigt och är kanske särskilt aktuellt i Västerhavet.

Fortfarande kan dock även elkablarna in till land ha en viss påverkan, inte minst på migrerande fisk. Det är även viktigt att utreda konsekvenser för fåglar och fladdermöss.

Utmaningen är att placera anläggningarna där de gör minst påverkan på befintliga värden, ger mest nytta och gärna så att olika energiformer kan kombineras.