Riskområden

Inom BRISK projektet har vissa geografiska områden klassificerats som riskområden för kollisioner eller oljeutsläpp och grupperade i tre riskgrupper: mycket hög risk, hög risk samt måttlig risk.

En av många intressanta parametrar är avsaknaden av sanktionsmöjligheter vid passage genom dessa områden. För svensk del är följande geografiska områden aktuella: Märket Södra Kvarken, Svenska Björn, Nordost Ölands södra grund, Bornholmsgattet, Öresund (Drogden till Helsingör-Helsingborg) och Öster om Ven.  I denna beskrivning är kategorierna mycket hög risk samt hög risk avseende Västerhavet upptagna.

 

Högriskområden för oljeutsläpp och kollisioner samt AIS-data Källa: www.brisk.helcom.fi
Högriskområden för oljeutsläpp och kollisioner samt AIS-data Källa: www.brisk.helcom.fi

Mycket hög risk:

 • Farleden öster om Ven

Trång farled med parallell och korsande trafik. Periodvis mycket fritidsfartyg i området. Även radarbilden kan störas av omkringliggande strukturer. Vidare saknas trafikseparering i området. Årligen genomförs 38 000 fartygspassager Öresundsområdet, vilket gör att själva intensiteten på ett geografiskt begränsat område är en risk i sig.

  • Öresund

  Vidare har det inträffat ett antal incidenter av allvarlig karaktär i Öresunds trafiksepareringar. Under hösten 2012 har Kustbevakningen och Sjöfartsverket inlett ett arbete med att ytterligare förbättra säkerheten.

  Hög risk:

  • Skagen

  Området är inte svenskt men rådande ström- och vind förhållanden medför att ett eventuellt utsläpp kommer att påverka Sverige. Anledningarna till bedömningen gällande Skagenområdet är begränsade farleder, mötande trafik, korsande trafik, avsaknad av VTS och bristande sanktioner mot fartyg som bryter mot sjövägsreglerna. I området finns också fiskefartyg och periodvis en stor mängd fritidsfartyg.

  Ovanstående är från BRISK projektet men det finns även andra händelser som påverkar riskbilden för ett område och för Skagens del är även läktringen av olja en riskfaktor för Sverige att ta hänsyn till.

  Ålebäcksbukten är platsen för en betydande läktring av olja från fartyg som är för stora för passage in i Östersjön. Läktringen genomförs i Ålebäcksbukten strax sydost Skagen. Under 2011 genomfördes 23 läktringsoperationer och mängden olja som lastades om var 1,6 miljoner ton. Siffran har dock sjunkit sedan 2009 då den totala mängden olja var 8,5 miljoner ton fördelat på 53 läktringsoperationer.

  Enligt danska Søfartsstyrelsen har inga oljeutsläpp skett, men omlastningarna av olja är ett riskmoment och skulle ett oljeutsläpp ske i området är risken för oljepåslag på svensk sida överhängande. Detta beroende på att västliga vindar är förhärskande i området samt strömförhållandena sådana att eventuell olja kommer driva ostvart. På svenska västkusten finns ett flertal naturskyddsområden som vid ett oljeutsläpp från Ålebäcksbukten är hotade. Även på svensk sida pågår omläktringar av tankfartyg dels utanför Göteborg, men även närmare Göteborgs hamn på Rivöfjorden.

  Kustbevakningens allmänna riskbedömning 2012

  Risken för stora utsläpp på volymer över 5000 ton är i viss mån koncentrerade till vissa geografiska ”hot spots” längs med transportrutterna.

  Utsläpp på volymer mellan 300 till 5000 ton bedöms av BRISK att inträffa vart fjärde år. Större utsläpp på volymer mellan 5000 till 150 000 ton bedöms inträffa vart 26 år.[1] Kattegatt är ett av områdena med störst risk för oljeutsläpp. [1] BRISK News. Subregional risk of oil and hazardous substances in the Baltic Sea. May 2011.