Vattenbruk

Vattenbruket ska generera miljövinster genom att minska uttaget från det kommersiella fisket och på så vis minska trycket på de vilda fiskbestånden. Industrin kan bli en viktig ekonomisk drivkraft Västerhavets kustområden och odling av skaldjur kan komma att öka i Västerhavet. Odling av fisk finns ännu inte och det är osäkert hur den industrin kan komma att utvecklas.

En nackdel med fiskodlingar är att man riskerar att tillföra näring till grundare områden som redan har problem med höga halter av näringsämnen. Spridning av antibiotika och rymlingar har också varit ett problem på vissa håll. Många miljöeffekter kan dock minskas om odlingarna sker i slutna system. Det finns även en viss visuell påverkan och det krävs mycket eftertanke innan man avsätter ett område för fiskodling.

Mussel- och ostronodlingar har den fördelen att de tar upp näringsämnen ur vattnet. Det blir dock en lokal påverkan precis under musselodlingarna och det gäller att placera dem där vattengenom­strömningen är god, där inga höga naturvärden finns samt att en avvägning görs gentemot andra intressen såsom bland annat rörligt friluftsliv.

På senare år har det uppkommit ett intresse för att odla även andra arter, t.ex. sjöpungar och alger. Det gäller att man först noggrant analyserar vad en massproduktion av dessa arter innebär både för miljön och för andra mänskliga intressen när man letar efter lämpliga områden. Att vattenbruk anläggs på rätt plats, med hänsyn till befintliga värden och andra intressen, är nödvändigt för dess tillväxt.