Friluftsliv/Turism

Västerhavet marknadsförs som en destination för marin rekreation och det kommer många besökare vilket ger betydande intäkter.

Det finns ett tydligt behov av att säkerställa en fortsatt tillgång till välskötta hav och kustområden. Turism och rekreation kan bidra avsevärt till den lokala ekonomin, särskilt i små samhällen där andra möjligheter till inkomster kan vara begränsad. Turismens, och natur- och kulturvärdenas, betydelse ska beaktas när man överväger konsekvenserna av andra marina sektorer och verksamheter.

Miljöpåverkan som härrör från turism- och fritidssektorn är t.ex. skräp och avfall, buller och andra föroreningar från båtar. Effekter kan också uppstå som en följd av en expansiv kustzonsutveckling för att stödja turismen såsom gästhamnar, hotell och andra typer av besöksanläggningar. En expansion av turism- och rekreationsindustrin behöver genomföras på ett miljömässigt hållbart sätt för att undvika att skada den resurs som ligger till grund för sektorn.

Naturvärdena är ryggraden för både friluftsliv och turism i området. Men vid bristande planering kan verksamheter som ska underlätta och främja dessa få stora negativa konsekvenser både för naturvärdena och på sikt för turistnäringen. Båttrafiken och friluftslivet har sedan slutet av 1960-talet expanderat, och störningarna på djurlivet är idag av en helt annan omfattning än för 25-30 år sedan. Mot bakgrund av denna omfattande ökning av båt- och friluftsliv i skärgården är det rimligt att dessa verksamheter i större utsträckning än hittills anpassar sin utövning till djurlivets förutsättningar. Det kan t.ex. handla om ankringsförbud i känsliga områden.