Eutrofiering

I utsjöområdet är tecken på övergödning mindre framträdande, medan tillståndet i det inre kustvattnet uppvisar sämre förhållande, särskilt där belastningen av näringsämnen från land är hög och/eller vattenutbytet begränsat.

Innestängda djupare fjordområden har fortfarande återkommande problem med syrebrist i olika omfattning.

Enligt Vattenmyndighetens statusklassning av Västerhavet (ny klassning i höst, 2013) är den ekologiska statusen måttlig till otillfredsställande för både Bohusläns och Kattegatts kustvattenförekomster. I öppet hav är statusen god. Nya studier antyder ett samband mellan övergödning och överfiske. När stora rovfiskar försvinner uppstår en trofisk kedjereaktion som minskar algbetande kräftdjur och gynnar tillväxten av snabbväxande makroalger.