Risker och påverkansfaktorer

Anspråken på haven blir allt fler och livsutrymmet krymper för många arter. I flera hundra år har fiske, sjöfart och militär verksamhet varit de dominerande intressena, men nu får de konkurrens av allt fler. Naturvärdena är utsatta för en ökad stress orsakade av mänskliga aktiviteter, inte minst genom klimatförändringar, övergödning, exploatering av kusterna och nya främmande arter.

Mänsklig påverkan försämrar

Detta är viktigt att ha i åtanke vid bedömningen om en verksamhet innebär ett hållbart nyttjande av ekosystemen eller inte. Generellt är statusen bättre för de olika naturtyperna ju längre ut från kusten man kommer. Där minskar den mänskliga påverkan och vatten­genom­strömningen ökar, vilket gör att vattenkvaliteten blir bättre och sedimentationen mindre. När det gäller trålningens påverkan på bottnarna är förhållandena det motsatta, påverkan är betydligt större längre ut, utanför trålgränsen.

Kollisionsrisk

Den intensiva sjöfarten och kanske främst transporterna av olja är en reell risk i Västerhavet. Två områden inom eller i närheten av Västerhavet är klassificerade som områden med mycket hög risk för kollisioner; farleden öster om Ven och Öresund. Kattegatt generellt är ett område med hög risk för kollisioner. Ett ohållbart fiske är också ett stort hot mot Västerhavet; ett för stort uttag, bifångster, förlorade redskap och bottenpåverkan kan innebära en irreversibel påverkan på hela ekosystemet. Klimatförändringarna innebär havsnivåhöjningar med konsekvenser för kustområdena men också en höjd vattentemperatur med konsekvenser för ekosystem och fiskerinäring.