Marina livsmedel

Inom regionen finns det omkring 200 arbetsställen inom fiske och vattenbruk, vilka har omkring 2000 anställda.

Det är 54 % av alla anställda inom det området i landet. De största företagen inom denna kategori finns på västkusten och Västra Götalands län är även tydligt överrepresenterat när det gäller antal företag. Även norra Halland har höga andelar.


Branschsegmentet Havet som naturresurs och dess geografiska utbredning. Den svenska maritima näringen – 2007-2011, VINNOVA 2013:09

Företagen i detta branschsegment är tydligt fördelade i Göteborg, Stockholm samt Malmö, Trelleborg och Helsingborg, se bild till vänster.

Det finns några företag med hög FoU-intensitet som arbetar för att förädla och vidareutveckla koncept och produkter. 25 % av de anställda arbetar i utlandsägda företag . De dominerande fiskberedningsföretagen är norskägda och i hög utsträckning baserade på norska råvaror, i första hand odlad lax. En av orsakerna till detta är att tullavgifterna mellan Norge och EU undviks.

I Västra Götalands län finns över hälften av Sveriges landningshamnar. Länet svarar därtill för ca 2/3 av Sveriges fiskberedningsindustri och här återfinns hela spektrumet från små familjeföretag upp till stora välkända företag med hundratals anställda.

Sotenäs kommun är den kommun i landet där fiskberedningsindustrin är störst med ca 1/3 av alla sysselsatta. Ca 3 miljarder omsätts i Smögen/ Kungshamn för beredd fisk, det är lika mycket som i fiskauktionen i Göteborg.

Västkustens fiskeflotta kan sägas bestå av två delar; det storskaliga pelagiska fisket och det småskaliga kustfisket. Till det pelagiska fisket räknas främst fiske efter sill, skarpsill och makrill. Värdemässigt står det fisket för den största delen av fisk som landas. En stor del av det fisket sker med större fiskefartyg även om det i ett internationellt sammanhang handlar om mindre fartyg. Den ekonomiskt mest värdefulla resursen avseende det småskaliga fisket är havskräftan och resursen bedöms nyttjas på ett hållbart sätt. Flera fiskebåtar har ställt om sitt fiske från torsk till havskräfta.


Notis från Göteborgsposten 17 maj 2013

Längs Skånes nordvästra kust fanns, i början på 2000-talet, ett knappt 50-tal fiskefartyg registrerade. Många av dessa fiskade tidigare i första hand efter torsk. Flera båtar har sålts och få, om någon, har idag torskgarn som första redskap. Några av distriktets båtar fiskar numera i södra Öresund eller i Östersjön som ett resultat av den drastiskt försämrade beståndssituationen i Kattegatt. Kvarvarande garnbåtar bedriver ett blandfiske på ett flertal arter och fångsten säljs till stor del på kaj eller till rökerier och restauranger på grund av de små fångsterna.

Västsvenskt vattenbruk domineras helt av musselodling längs Bohuskusten. 2011 producerades ca. 1500 ton blåmusslor. Tidigare intressen för att odla torsk har funnits i regionen men ingen odlingsverksamhet pågår i dagsläget. För närvarande finns för övrigt ingen havsbaserad fiskodling längs Sveriges västkust alls. Ett nordiskt samarbetsprojekt (CodS – restaurering och förvaltning av torsk i Skagerrak/Kattekatt) ska undersöka möjligheterna att återutsätta torsk i fjordområden där torsken är mer eller mindre försvunnen. Odling av det inhemska platta ostronet är under utveckling i och med starten av ett kläckeri på Sydkoster för yngelproduktion och vidareutveckling av ostron.


Fiskeflottan i Västra Götalands län 2008 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport nr 2012:42 – Västra Götaland i ett förändrat klimat

Maritima operationer och maritim teknologi Marin bioteknologi och energi Marina livsmedel Turism och rekreation