Marin bioteknologi och energi

EU identifierar fem styrkeområden avseende marin bioteknologi; läkemedel, mat, energi, industriella processer och produkter samt miljövänliga processer.

I den maritima strategin för Västra Götaland som togs fram 2008 omnämns marin bioteknologi som ett arbetsområde. Idag finns endast ett fåtal små företag som är inriktade på marin bioteknologi. Dessa arbetar med forskning och utveckling och har inte någon produkt på marknaden. Det finns också ett antal forskargrupper inom Göteborgs universitet och Chalmers som bedriver forskning inom området.

Sverige och västkusten har en särskild position avseende marin bioteknologi av flera skäl. Inte minst närheten till havet och de befintliga marina kunskapsplattformarna, till exempel Lovén Centret på Tjärnö och i Fiskebäckskil. Det finns också en styrka i den befintliga kemi- och läkemedelsindustrin. 

Marin energi

Här fokuseras på den förnybara energin som havet kan bidra med, i form av vind-, våg-, bio- och tidvattenkraft. De företag som finns inom vågkraft är små och få utvecklingsbolag. Dock finns det större företag inom regionen som idag arbetar mot dagens offshoreteknik som har stora möjligheter att närma sig marknaden för våg- och tidvattenkraft. Inom vindkraft till havs finns det få företag i regionen, men fler i ett nationellt perspektiv då företag som utvecklar vindkraft på land också ger sig ut till havs.

Maritima operationer och maritim teknologi Marin bioteknologi och energi Marina livsmedel Turism och rekreation