KOMPIS – bidrag till kommuner för planering av kust och hav

För att stärka kommunernas medverkan i havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett bidrag, KOMPIS, som kan sökas hos Länsstyrelsen.

KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan – ska underlätta kommunernas deltagande i havsplaneringen. Bidraget riktar sig till kustkommuner och gäller översiktlig planering med koppling till havet. Samordningen av anspråk och intressen i kust- och havsområdet är den gemensamma kärnan i den kommunala översiktsplaneringen och den statliga havsplaneringen. Kommunerna får en särskilt viktig roll i havsplaneringen under 2016 och 2017, då förslagen till havsplaner tas fram.

Tidplan

KOMPIS-bidrag kan sökas för ett- eller tvååriga projekt under 2016 och 2017. Pengarna har fördelats till landets 14 kustlänsstyrelser som prövar vilka kommunala projekt som ska få del av KOMPIS-bidraget. 2016 års ansökningsperiod avslutades i juni och Länsstyrelsen beviljade KOMPIS-bidrag till två projekt. 2017 års ansökningsperiod avslutades 31 maj 2017 och Länsstyrelsen beviljade KOMPIS-bidrag till två projekt

Förutsättningarna för ansökan och själva bidraget kan variera något över landet, för att bäst passa de lokala förhållanden som respektive kustlänsstyrelse bedömer är viktigt att ta hänsyn till.

Vilka projekt kan få KOMPIS-bidrag?

Ett projekt kan vara en planeringsinsats med PBL-inriktning som påbörjar ett arbete med syfte att föra in kommunens syn på havets användning i översiktsplanen. Projektet tar ställning till hur synen på användningen av havet bedöms påverka, eller påverkas av, havsplanerna. Användningen kan avse vattenytan, vattenmassan, botten eller luftområdet ovan vatten.

Ett projekt kan också resultera i ett planeringsunderlag för översiktsplanering som visar kommunens syn på en mer begränsad form av havets användning. Det kan röra sig om kartläggning av något/några av de anspråk som finns i havet. Kartläggningen kan till exempel gälla energiframställning, fiske eller friluftsliv som kopplas till en påverkan på eller påverkan av havsplanen.

Kommunen kan bedriva projekt i området där översikts- och havsplan överlappar eller i kustzonen. Kustzonen omfattas inte av havsplanen, men aktiviteterna kan påverka eller påverkas av havsplanens utformning. Kommunen kan givetvis välja att genomföra ett projekt som omfattar både kustzonen och det område där översikts- och havsplan överlappar. Det viktiga är att projektet har en tydlig koppling till påverkan på/av havsplanen.

Principskiss som visar kommuntäckande översiktsplan

I territorialhavet överlappar den statliga havsplanen med kommunens översiktsplan. Exemplet visar Lysekils kommun. Illustration: Länsstyrelsen

Ett KOMPIS-projekt måste uppfylla ett eller två av de grundläggande kriterierna:

  • Planeringsområdet omfattar ett område som är överlappande mellan havsplan och översiktsplan.
  • Planeringsområdet omfattar kustzonen och påverkar eller påverkas av aktiviteter i överlappande område mellan havsplan och översiktsplan.

Det är också önskvärt att projektet uppfyller något eller några av följande kriterier:

  • Projektet genomförs i samarbete med en eller flera andra kommuner, tematiskt eller genom angränsande planeringsområden.
  • Projektet genomförs i samarbete med regionalt utvecklings- eller tillväxtorgan.
  • Projektet växlas upp till ett större projekt genom andra medel för att uppnå synergieffekter inom flera sakfrågor.

Mer information om ansökan om KOMPIS-bidraget finns i informationsbrevet till kustkommuner i Västra Götaland

Ansökningsblankett KOMPIS-bidrag

KOMPIS-bidrag till kustkommuner i Halland och Skåne hanteras av länsstyrelserna i Halland respektive Skåne.

Bakgrundsinformation om KOMPIS finns hos Havs- och vattenmyndigheten.

 

Kort om havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.  Syftet med den statliga havsplaneringen är att visa hur havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer. Länsstyrelserna har rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021. Havsplanerna blir vägledande för kommunernas översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.

I december 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett första tidigt utkast till havsplan för Västerhavet. Under våren 2017 har Länsstyrelsen fört dialog med bland annat kustkommuner och regionala organ för att få in förbättringsförslag och tidiga synpunkter på utkastet. Nästa stora steg i havsplaneringsprocessen blir ett formellt samråd som inleds 15 februari 2018.   

Mer information om havsplanering: