Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en havsplan för Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och en liten del av Skåne.

Tidplan för havsplaneringen

  • December 2016-april 2017, dialog om tidigt utkast till havsplan.
  • 15 februari-15 augusti 2018, samråd om förslag till havsplan för Västerhavet Startmöte 13 mars – samråd om havsplan Västerhavet
  • Vår 2019, granskning av förslag till havsplan.
  • Hösten 2019, förslag till havsplan lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Samråd om Sveriges första havsplaner

15 februari 2018 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) förslagen till havsplaner för Sverige. Nu genomförs ett samråd där kommuner, regionala organ, centrala myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, allmänhet och även grannländer får komma med synpunkter. En av planerna gäller Västerhavet.

Samrådstid 15 februari-15 augusti 2018

Vi på Länsstyrelsen håller i samrådet med länets kustkommuner, regionen och berörda kommunalförbund, på uppdrag av HaV. Samrådet genomförs 15 februari-15 augusti 2018. Synpunkter på Västerhavsplanen ska lämnas som ett skriftligt remissvar till HaV senast 15 augusti 2018. För kommunerna betyder det att politiska beslut kan behöva tas före sommaren.

Det är viktigt att tycka till under samrådet

Det är viktigt att vara med och tycka till under samrådet, för sedan återstår bara en avslutande granskning innan slutförslaget lämnas vidare till regeringen för beslut. Så kom med era förbättringsförslag och fyll på med mer kunskap och underlag. Havsplanen blir bättre om det blir känt vilka kommunala och regionala anspråk som finns i havet, möjliga intressekonflikter och framtida utvecklingsplaner. Synpunkter och underlag ska lämnas skriftligt till HaV.

Det är bra att involvera flera delar av organisationen under samrådet, för havsplanering berör många områden, till exempel plan, miljö, sysselsättning och turism. Det är också bra om både politiker och tjänstemän är aktiva under samrådet. 

Startmöte om Västerhavsplanen 13 mars

Den 13 mars ordnar vi ett startmöte där HaV ger en introduktion till samrådsmaterialet och Västerhavsplanen för kustkommuner och regioner inom havsplanområde Västerhavet. Vid mötet ger vi tid för gruppdiskussion för att ringa in frågor som kan vara intressanta att arbeta vidare med på hemmaplan och i de uppföljande samrådsmötena som hålls i respektive län längre fram i vår.

Planområde Västerhavet omfattar Västra Götaland, Halland och en liten del av norra Skåne. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten 

Tidig dialog våren 2017

Under våren 2017 förde Länsstyrelsen dialog med kustkommuner och andra för att hjälpa HaV att få in tidiga synpunkter på det första utkastet till havsplan för Västerhavet som HaV presenterade då.

Som en del i den tidiga avstämningen arrangerade länsstyrelserna inom Västerhavet ett dialogmöte den 2 februari 2017. Ytterligare dialogmöten genomfördes sedan i respektive län. Länsstyrelsen sammanställde synpunkter och inspel till HaV. Motsvarande dialogprocess genomfördes i övriga två havsplanområden.

HaV har även pratat med myndigheter, intresseorganisationer, branschorganisationer och grannländer om det tidiga utkastet. Totalt har över 150 aktörer bidragit med inspel, kunskap och underlag. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns en övergripande sammanfattning av vad olika aktörer har tyckt i den tidiga avstämningen och en beskrivning av den fortsatta processen.

En plan där många intressen ska samsas

Det är många intressen som ska samsas om havet. I arbetet med havsplanerna vägs olika intressen mot varandra. Samtidigt finns det en rad styrande mål som den statliga havsplanen ska förhålla sig till. Det övergripande målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden.

Kustkommunerna har en nyckelroll

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala utvecklingsområden. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I vissa delar kommer den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner att överlappa.

När havsplanen är beslutad ska den ge vägledning i planeringen och användningen av havet. Havsplanen gäller för flera år framåt.

I territorialhavet överlappar den statliga havsplanen med kommunens översiktsplan. Exemplet visar Lysekils kommun. Illustration: Länsstyrelsen

 

Boverket har information om kommunens ansvar för fysisk planering i havet och kopplingen till den statliga havsplaneringen.

KOMPIS-bidrag till kustkommuner

För att hjälpa kommuner igång med den fysiska planeringen av kust och hav och underlätta möjligheten att bidra i den statliga havsplaneringen finns ett statligt bidrag – KOMPIS att söka hos Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen stödjer och samordnar

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Länsstyrelsens uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på HaV:s bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har också ett regionalt samordningsansvar inom Västerhavets havsplanområde. Det betyder att vi samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde, det vill säga Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Planeringsunderlag för havsplanering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Här hittar du våra övriga tips:

Lathund: tillgång till geodata för havsplanering

Lista: geodata för havsplanering

Fakta om Västerhavet 

Kort om havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

Havs- och vattenmyndigheten har mer information om Sveriges havsplanering.

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar den regionala planeringen i planområde Västerhavet.

Länsstyrelsen Västra
Götalands län
Ingela Isaksson
Samordnare havsplanområde Västerhavet
010-224 48 71

Markus Klingberg
Samordnare GIS & planeringsunderlag
010-224 45 97

Gunnar Åkerlund
Planarkitekt, havs- och översiktsplanering
010-224 43 52

Ytterligare två länsstyrelser arbetar med havsplanering i Västerhavet:

Länsstyrelsen i Hallands län
Ida Cronquist
Samordnare Hallands län
Tel: 010-224 30 00 (växel)

Länsstyrelsen i Skåne län
Pär Persson
Samordnare Skåne län
Tel: 010-224 10 00 (växel)

 Content Editor

 

 Länsstyrelsernas roll och arbete med regeringsuppdrag RU 55