Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att uppnå en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning och utveckling av våra havsområden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en havsplan för Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och en liten del av Skåne.
Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Havsplanering är ett viktigt verktyg för att göra avvägningar mellan olika intressen och anspråk på havet.

Arbetet med att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsplanområden – Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken – leds av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Länsstyrelsen har rollen att underlätta och samordna kustkommuners och regionala organs medverkan i havsplaneringen. 

Den 1 december 2016 presenterade HaV ett första utkast till havsplan för Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och de nordligaste kommunerna i Skåne. Kustkommuner, regioner och planorgan, statliga myndigheter m.fl. har fått möjlighet att lyfta frågor och komma med förbättringsförslag på de tidiga planskisserna, som en förberedelse inför det formella samrådet som inleds 15 februari 2018.

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne höll i den tidiga avstämningen med kustkommuner och regionala organ i Västerhavet, på uppdrag av HaV. Som en del i den tidiga avstämningen arrangerade länsstyrelserna ett dialogmöte den 2 februari 2017. Ytterligare dialogmöten genomfördes sedan i respektive län. Länsstyrelserna sammanställde och återkopplade synpunkter och inspel till HaV. Motsvarande dialogprocess genomfördes i övriga två havsplanområden.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns en övergripande sammanfattning av vad olika aktörer har tyckt i den tidiga avstämningen och en beskrivning av den fortsatta processen.

Planområde Västerhavet omfattar Västra Götaland, Halland och en liten del av norra Skåne. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten 

Följande avsnitt på den här webbsidan berör:

  • Tidplan och process
  • Kustkommuners och regionala organs viktiga roll
  • Överlapp mellan statlig och kommunal planering
  • Planeringsunderlag för havsplanering
  • Om havsplaneringen i Sverige

Tidplan och process för havsplaneringen

  • 1 december 2016 presenterade HaV ett första utkast till havsplan för Västerhavet
  • December 2016-april 2017 tidig avstämning av utkastet till havsplan. Bland annat genomfördes ett dialogmöte i Västerhavet den 2 februari.
  • 15 februari-15 augusti 2018 genomför HaV ett officiellt samråd om havsplanen för Västerhavet
  • Granskning av förslag till havsplan sker preliminärt vintern 2018-2019
  • 2019 lämnas förslag till havsplan för Västerhavet till regeringen som ska fatta beslut senast 2021

Kustkommuner och regionala organ har en viktig roll

Havsplaneringen sammanfaller i hög grad med regionala och kommunala utvecklingsområden som miljö, boende, sysselsättning och turism. På en kommun kan det vara både politiker och tjänstemän inom till exempel plan, miljö och näringslivsutveckling som behöver delta i havsplaneringen.

Havsplanen blir bättre om det tidigt blir känt vilka kommunala och regionala anspråk som finns i Västerhavet, möjliga intressekonflikter och framtida utvecklingsplaner. Därför vill HaV involvera kustkommuner och regioner under hela processen.

Överlapp mellan statlig och kommunal planering

Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. För kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och territorialvatten ska inkluderas i den fysiska planeringen. Länets kustkommuner har en nyckelroll i planeringen av Västerhavet, inte minst eftersom den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner överlappar i vissa delar. Genom att se till att den statliga och kommunala planeringen går i takt skapar vi tydlighet och förutsägbarhet inför framtida utveckling och användning av havet. Havsplanen blir vägledande för kommunernas översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.

Boverket har information om kommunens ansvar för fysisk planering i havet och kopplingen till den statliga havsplaneringen. För att hjälpa kommuner igång med den fysiska planeringen av kust och hav och underlätta möjligheten att bidra i den statliga havsplaneringen finns ett statligt bidrag – KOMPIS – att söka hos Länsstyrelsen. 

I territorialhavet överlappar den statliga havsplanen med kommunens översiktsplan. Exemplet visar Lysekils kommun. Illustration: Länsstyrelsen

Planeringsunderlag för havsplanering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Här hittar du våra övriga tips:

Länsstyrelsen stödjer och samordnar

Havsplaneringen är beroende av kunskap och planeringsunderlag från kommunal och regional nivå. Som kustlänsstyrelse har vi rollen att stödja och samordna kustkommuners och regionala organs deltagande i planeringsprocessen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har också ett regionalt samordningsansvar inom Västerhavets havsplanområde. Det betyder att vi samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde, det vill säga Skåne, Halland och Västra Götalands län

Om havsplaneringen i Sverige

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.  Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer. Länsstyrelserna har rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Länsstyrelsens uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på HaV:s bedömningar av nationella och regionala värden inom länen. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

Havs- och vattenmyndigheten har mer information om Sveriges havsplanering.

 

 Kontakta oss

Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar den regionala planeringen i planområde Västerhavet.

Länsstyrelsen Västra
Götalands län
Ingela Isaksson
Samordnare havsplanområde Västerhavet
010-224 48 71

Markus Klingberg
Samordnare GIS & planeringsunderlag
010-224 45 97

Gunnar Åkerlund
Planarkitekt, havs- och översiktsplanering
010-224 43 52

Ytterligare två länsstyrelser arbetar med havsplanering i Västerhavet:

Länsstyrelsen i Hallands län
Anna Nilsson
Samordnare Hallands län
Tel: 010-224 30 00 (växel)

Länsstyrelsen i Skåne län
Pär Persson
Samordnare Skåne län
Tel: 010-224 10 00 (växel)

 Länsstyrelsernas roll och arbete med regeringsuppdrag RU 55