Samråd om översiktsplan

 

Mål: ärendet tar 3 mån 

Utfall förra månaden: -

Öppna ärenden senaste månaden: 0

   
 

 

Samråd översiktsplan 

Samråd - Granskning - Antagande

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är ett politiskt styrinstrument. 

Kommunen ska minst en gång under mandattiden pröva planens aktualitet. Inför detta beslut ska Länsstyrelsen redovisa sina synpunkter ifråga om statliga intressen och frågor som berör fler än en kommun som kan ha betydelse för kommunens beslut om översiktsplanen är aktuell eller ej.  

Den efterföljande översiktsplaneprocessen ska enligt Plan- och bygglagen bestå av skedena samråd och granskning före kommunens antagande av planen. I vart och ett av skedena ska planen sändas till bland andra Länsstyrelsen för synpunkter. Under samrådet ska Länsstyrelsen tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om hänsyn till allmänna intressen.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När en översiktsplan kommer in till Länsstyrelsen för samråd tas den upp på beredning med de enheter inom Länsstyrelsen som bevakar frågor såsom hälsa, säkerhet och olika miljöintressen. Om andra statliga myndigheter berörs kallas även dessa till beredningen.

Inom Länsstyrelsen är det Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet som sänder planen för synpunkter till andra enheter inom Länsstyrelsen eller till annan myndighet och därefter sammanställer synpunkterna och underlag till ett sammanvägt yttrande.

Länsstyrelsen har enligt Plan- och bygglagen i uppdrag att samordna statens intressen

Har planen av kommunen eller Länsstyrelsen remitterats till andra statliga organisationer eller myndigheter för synpunkter kommer Länsstyrelsen att göra en sammanvägd bedömning av statliga intressen.

Detta kan inte göras förrän allas synpunkter har kommit in, och i vissa fall måste Länsstyrelsen be om förlängd svarstid. Länsstyrelsens målsättning är dock att i första hand hålla kommunens svarstid.  

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering