Sammanfattande redogörelse för Västra Götalands län

I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen
 (2010:900) den 2 maj 2011 fick Länsstyrelsen en tydligare roll i aktualitetsprövningen av kommunernas översiktsplaner.

Enligt 3 kap 27 § i den nya plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ta ställning till om översiktsplanen är aktuell i förhållande till de krav som ställs i PBL. En nyhet är att Läns­styrelsen enligt 28 § i ska lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen minst en gång per mandatperiod. Den ska redovisa dels de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels Länsstyrelsens synpunkter på dessa. Länsstyrelsen ska också lämna en sammanfattande redogörelse när kommunen begär det.

Denna rapport är en sammanfattande redogörelse för hela Västra Götalands län, där övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp. Den ska också utgöra grund för de kommunspecifika redogörelser som Länsstyrelsen på begäran tar fram för den enskilda kommunen.

Rapporten innehåller kommentarer till underlag som berör samtliga kommuner i länet. Den utgår främst från de områden där Länsstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar. Utöver detta behandlas även nationella och regionala mål och program och andra allmänna intressen som har koppling översiktsplaneringen. I rapporten tar vi upp frågor som är nya och aktuella.

Länsstyrelsen kommer att uppdatera rapporten i takt med att nya frågor blir aktuella och lagstiftningen ändras. Aktuell version av rapporten kommer att vara tillgänglig via denna sida på Länsstyrelsen webbplats.

I denna rapport lämnas hänvisningar de webbsidor som länsstyrelser bedömer kan vara aktuella för arbetet med översiktlig planering.