Metoder för strategisk, aktuell översiktsplanering

Åtta pilotprojekt om plan- och bygglagen (PBL) har genomförts i landet och avrapporterats till Boverket. Projekten har haft fokus på att utveckla bra arbetssätt inom olika PBL-områden.
PBL Pilotprojekt

Det handlar om översiktsplanering – hur den kan bli mer strategisk och ak­tu­ell, planering i storstad respektive på lands­bygd och i gles­bygd, vattenförvaltning och planering, samt upp­följning inom byggområdet. 

Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Södermanlands län har gemensamt deltagit i pilotprojektet Strategisk aktuell översikts­planering - regionalt perspektiv. Boverket samt kommunerna Laholm, Kungsbacka, Eskilstuna, Strömstad och Härryda har också ingått i projektgruppen.  

Projektet avgränsades till två huvudfrågor av stor betydelse för översiktsplaneringens strategiska roll - aktualiteten och det regionala perspektivet. Arbetet inriktades därför på att finna intressanta exempel på översiktsplanarbeten där dels frågorna kring planernas aktualitet, dels de regionala utvecklingsfrågorna, hanterats på ett bra sätt i planerings­processen.