Fysisk planering

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering och regleras i huvudsak genom plan- och bygglagen (PBL).

Syftet med fysisk planering är att främja en samhällsutveckling som både är bra för dem som bor här nu och för dem som kommer att leva här i framtiden. Planeringen ska göra det möjligt för människor att leva under jämlika och goda sociala förhållanden i en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Det finns tre typer av planer:

  • Översiktsplan
    Översiktsplanen är vägledande och ska visa lämplig mark- och vattenanvändning i hela kommunen.
  • Detaljplan
    Detaljplaner är juridiskt bindande och anger lämplig mark- och vattenanvändning i ett litet område (t.ex. ett kvarter eller någon/några fastigheter).
  • Områdesbestämmelse
    Områdesbestämmelser är också juridiskt bindande och används för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse.

I vänstermenyn kan du läsa mer om dessa tre typer av planer, planprocessen, överprövning och elkoncessioner.

  
  
Description
  
  
  
  
Grön infrastruktur med bostäder åt allaGrön infrastruktur med bostäder åt alla
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.
Grön infrastruktur med bostäder åt allaIn page navigation