Granskning av detaljplaner

Mål: ärendet tar 45 dagar 

granskning av detaljplaner 

Program - Samrådshandling - Granskningshandling - Antagande

Planprocessen enligt Plan och bygglagen består vanligen av skedena samråd och granskning före kommunens antagande av planen. Om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt program. I vart och ett av skedena ska planen sändas till Länsstyrelsen för synpunkter. Länsstyrelsens och andras synpunkter sammanställs av kommunen i ett granskningsutlåtande som fogas till planen inför kommunens antagande av planen.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

När ett planärende kommer in till Länsstyrelsen för yttrande tas det omhand av en handläggare som först går igenom materialet för att kontrollera om några riksintressen,  miljöintressen eller människors hälsa och säkerhet berörs av planen.

I sådana fall sänder Samhällsbyggnadsenheten planen för synpunkter till andra enheter inom Länsstyrelsen eller till annan statlig myndighet. Därefter sammanställer handläggaren synpunkterna i ett sammanvägt yttrande.

Länsstyrelsen har statens uppdrag att samordna statens intressen

Har planen av kommunen eller Länsstyrelsen remitterats till andra statliga organisationer eller myndigheter för synpunkter kommer Länsstyrelsen att göra en sammanvägd bedömning av statliga intressen. Detta kan inte göras förrän allas synpunkter har kommit in vilket i regel innebär att Länsstyrelsens yttrande inte kan lämnas förrän oftast mer än en vecka efter kommunens svarstid.  

 

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering