Detaljplan och områdesbestämmelser

En detaljplan anger lämplig mark- och vattenanvändning. Kommunen är ansvarig för detaljplaner. Länsstyrelsens roll är att tillvarata statliga intressen då detaljplaner upprättas.

Kommunen ska upprätta en detaljplan inför exploatering för ny bebyggelse och nya anläggningar. Om bebyggelse ska förändras krävs också detaljplaneläggning eller ändring av gällande plan. Planen ska utgöra ett detaljerat underlag och ge en god bild av de förväntade förändringarna t.ex. genom begränsningar i byggnadsstorlek och höjd, trafikförsörjning och vatten- och avloppshantering.

För begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen anta områdesbestämmelser för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse.