Detaljplan och områdesbestämmelser

En detaljplan anger lämplig mark- och vattenanvändning. Kommunen är ansvarig för detaljplaner. Länsstyrelsens roll är att ta tillvara statliga intressen när detaljplaner upprättas.

En kommun kan reglera användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse och byggnadsverk med detaljplaner eller områdesbestämmelser. En detaljplan eller områdesbestämmelse anger vad som får byggas, förändras eller ska bevaras inom ett område. Det är kommunen som fattar beslut om när en detaljplan eller områdesbestämmelser ska tas fram.

Hur en detaljplan eller områdesbestämmelser ska tas fram regleras i Plan- och bygglagen. Processen innehåller steg som samråd och granskning där kommunen ska ställa ut sitt förslag till detaljplan. Syftet med detta är att ge allmänheten, enskilda och myndigheter möjlighet att få insyn och komma med synpunkter över det som kommunen planerar.

Har du frågor om pågående detaljplanearbete?

Kontakta då aktuell kommun!

Länsstyrelsen roll i detaljplaneprocessen är att företräda och samordna statens intressen. Vi ska även ta fram planeringsunderlag och ge råd om så kallade allmänna intressen. I samband med kommunens detaljplanearbete ska vi särskilt bevaka riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, regional samordning samt frågor som rör hälsa och säkerhet. Detta gör vi genom att delta i samrådet och lämna synpunkter i ett samrådsyttrande till kommunen. Vi tittar även på föreslagna detaljplaner i granskningsskedet och avger ett granskningsyttrande.

Överprövning av detaljplaner

I Länsstyrelsens roll ingår att ha tillsyn över detaljplaner och områdesbestämmelser. Detta innebär att vi ibland kan fatta beslut om att överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om överprövning om detaljplaneförslaget innebär att:

  • ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
  • en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs
  • strandskydd enligt miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
  • en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Enligt Boverkets uppföljning är det en låg andel av landets antagna detaljplaner som överprövas av länsstyrelserna. Det är endas cirka 1,5 procent av alla detaljplaner som överprövas och av dem upphävs cirka hälften. Hälften av tillsynsärendena och upphävandena görs på grund av att en bebyggelse anses bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Vill du veta mer?

Besök då Boverkets webbplats PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.