Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som visar lämplig mark- och vattenanvändning i kommunen. Kommunen är ansvarig för översiktsplanen. Länsstyrelsen samråder med kommunen när översiktsplanen utarbetas.

Länsstyrelsens uppgift är att i samråd med kommunen bevaka att statliga intressen och statliga mål av olika slag blir tillgodosedda i planeringen. Exempel på detta är hälso- och säkerhetsaspekter, riksintressen, miljökvalitetsnormer och mellankommunal samordning. Länsstyrelsen lämnar samtidigt allmänna råd om utformningen av översiktsplanen utifrån den samlade kunskap och erfarenhet i sakfrågor som finns inom Länsstyrelsen och statliga verk på länsnivån. Allmänhet och föreningar är välkomna att också lämna sina synpunkter på en översiktsplan, men bör göra det direkt till kommunen.

Vid kommunens utställning av översiktsplanen lämnar Länsstyrelsen ett s.k. granskningsyttrande som ska ingå som en del av översiktsplanen. Av yttrandet ska framgå om staten och kommunen är överens om den markanvändning som visas.