Överprövning

Kommunen beslutar om att anta detaljplaner och områdesbestämmelser. Länsstyrelsen ska överpröva
och upphäva kommunens beslut om beslutet kan
tänkas innebära att.
  1. Ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses
  2. Regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
  3. En miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs
  4. Strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
  5. En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

 

I övrigt har kommunen stor frihet att styra bebyggelsutvecklingen enligt sina politiska intentioner genom sitt planmonopol enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen beslut att överpröva ett antagande kan inte överklagas. 13 kap 4 § PBL. Om Länsstyrelsen sedan upphäver detaljplanen kan detta överklagas hos regeringen.