Kraftledningar - elkoncessioner

För att få bygga eller använda en starkströmsledning krävs s.k. nätkoncession. Energimyndigheten ansvarar för prövning av nätkoncessioner och ska samråda med Länsstyrelsen om bl.a. miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Avsikten med koncessionsprövningen är att staten ska tillvarata allmänna intressen och utöva kontroll över nätföretagen.
Innan koncession meddelas får inte arbete med ledningen, transformatorstationer och ställverk påbörjas.

Ärenden som rör etablering av kraftledningar eller andra elektriska anläggningar i Västra Götalands län hanteras av samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Läs mer i ellagen (1997:857) och miljöbalken.

 Externa länkar