Fastighetsbildning

Länsstyrelsen utför så kallad allmänbevakning av lantmäteriförrättningar utanför planlagt område.
Arbetet går ut på samråd och bevakning så att
allmänna intressen tillgodoses på rätt sätt.

Lantmäteriförrättningar utförs av Lantmäteriet. I Västra Götalands län finns en statlig lantmäterimyndighet, som täcker större delen av länet. Dessutom finns sju kommunala lantmäterimyndigheter.

För att få en effektiv ärendehantering har Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götalands län utarbetat riktlinjer och rekommendationer för handläggning av fastighetsbildningsärenden.

Rapporten har nu genomgått en översyn och
GRÖNA HÄFTET 2010 Rutiner för samråd, riktlinjer och rekommendationer för handläggning av fastighetsbildnings-ärenden i Värmland och Västra Götalands län ersätter tidigare dokument och tillämpas från och med 2010.

Rapporten vänder sig till handläggarna på dessa myndigheter. Så länge som ärendena motsvarar de typfall som behandlas i rapporten krävs inget samråd.

Om ett ärende inte motsvarar principsamrådet ska lantmätaren ha samråd med Länsstyrelsen. Det är oftast i strandskyddade lägen eller där fornlämningar kan förekomma, ibland även i lantbruks- eller skogsbruksärenden. Länsstyrelsen lämnar då skriftligt yttrande om hur de allmänna intressena bör beaktas. Om det skulle behövas kan Länsstyrelsen överklaga förrättningen till Mark- och Miljödomstolen.

Ibland ställer lantmätaren in förrättningen och den sökande överklagar. Då kallas Länsstyrelsen att medverka vid Mark- och Miljödomstolen i egenskap att företräda allmänintresset.