Fastighetsbildning

Länsstyrelsen utför så kallad allmänbevakning av lantmäteriförrättningar utanför planlagt område.
Arbetet går ut på samråd och bevakning så att
allmänna intressen tillgodoses på rätt sätt.

Lantmäteriförrättningar utförs av Lantmäteriet. I Västra Götalands län finns en statlig lantmäterimyndighet, som täcker större delen av länet. Dessutom finns sju kommunala lantmäterimyndigheter.

Om ett ärende kan påverkar allmäna intressen negativit kan lantmätaren ha samråd med Länsstyrelsen. Det är oftast i strandskyddade lägen eller där fornlämningar kan förekomma, ibland även i lantbruks- eller skogsbruksärenden. Länsstyrelsen lämnar då skriftligt yttrande om hur de allmänna intressena bör beaktas. Om det skulle behövas kan Länsstyrelsen överklaga förrättningen till Mark- och Miljödomstolen.

Ibland ställer lantmätaren in förrättningen och den sökande överklagar. Då kallas Länsstyrelsen att medverka vid Mark- och Miljödomstolen i egenskap att företräda allmänintresset.

 Content Editor