Handläggning: samråd om lantmäteriförrättning

Lantmäteriets förrättning-Samråd-Lantmäteriets förrättning 

Vid tveksamhet om en förrättning kan komma i konflikt med fornminne, strandskydd eller annat riks- eller allmänt intresse får länsstyrelsen ärendet på samråd för yttrande.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När Lantmäteriets begäran om samråd i ett pågående lantmäteriärende har kommit in till Länsstyrelsen tas det om hand av en handläggare på Samhällsbyggnadsenheten.

Handläggaren går igenom materialet för att kontrollera om några riksintressen eller miljöintressen berörs av fastighetsbildningsåtgärden. I sådana fall sänder Samhällsbyggnadsenheten ärendet för synpunkter till andra enheter inom Länsstyrelsen eller till annan myndighet varefter alla synpunkter sammanställs till ett avvägt yttrande.

Vad behöver Länsstyrelsen för underlag till ett samråd?

  • Lantmäteriets begäran om samråd        
  • De av förrättningshandlingarna eller underlag såsom ansökan, eventuella beslut om tillstånd, karta eller annat som behövs för att bedöma om förrättningen är förenlig med bestämmelser om allmänna intressen.

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering