Handläggning: godkännande av lantmäteriförrättning

Avslutad förrättning-Godkännande-Registrering 

Avslutad förrättning - Godkännande - Registrering

När en lantmäteriförrättning avslutats registreras den i fastighetsregistret efter fyra veckor om den inte överklagas.
Om en sökande önskar det kan förrättningen registreras tidigare om de som har rätt att överklaga godkänner förrättningen.

Länsstyrelsen har enligt fastighetsbildningslagens kapitel 15 rätt att överklaga och får därför anmodan att godkänna förrättningen. Länsstyrelsen mål är att handlägga sådana godkännanden inom 21 dagar.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När ett meddelande om avslutat lantmäteriärende har kommit in till Länsstyrelsen, tas det omhand av en handläggare på Samhällsbyggnadsenheten.

Handläggaren gör en avstämning med andra enheter på Länsstyrelsen om förrättningen är förenlig med vad lagen säger om sk allmänna intressen.

Om så är fallet, lämnas ett godkännande inom 21 dagar. I annat fall överväger Länsstyrelsen att överklaga förrättningen och har då samma överklagandetid som sakägare.

Vad behöver Länsstyrelsen för att godkänna en avslutad förrättning?

  • Meddelande om avslutad förrättning med begäran om godkännande. (oftast bifogas särskild godkännandeblankett).
  • De av förrättningshandlingarna som behövs för att bedöma om förrättningen är förenlig med bestämmelser om allmänna intressen.

 

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering