Riksintressen

Riksintressen är områden som pekats ut på grund av att de anses innehålla viktiga värden och kvaliteter av nationellt intresse. Riksintressen handlar både om att skydda och bevara höga naturvärden men ska samtidigt ge utrymme för hållbar samhällsutveckling.

Kommunen ska i sin översiktsplanering ta hänsyn till riksintressen så att det blir tydligt hur riksintressena förhåller sig till andra samhällsintressen. Hur riksintressena ska tillgodoses i kommunens fysiska planering regleras bland annat i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Dessa lagar ska säkerställa att den mark- och vattenanvändning som föreslås inte innebär en påtaglig skada på riksintresse då rättsliga beslut fattas.

Länsstyrelsen ska så tidigt som möjligt i planeringsprocessen se till att kommunerna tar hänsyn till de utpekade riksintressena. Vi ska tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och, som statens företrädare lämna råd och göra avvägningar för att säkerställa att riksintressena inte påtagligt skadas.

Det finns två olika typer av riksintresseområden: riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel som pekats ut av vissa myndigheter och riksintressen enligt miljöbalkens fjärde kapitel som beslutats av riksdagen.