Riksintressen

Riksintressen är viktiga i samhällsplaneringen. De pekas ut inom olika områden, både för bevarande och nyttjande. Naturvårdsverket anger vilka områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och Riksantikvarieämbetet områden av riksintresse för kulturmiljövård.

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Riksintressen för naturvård

Områden av riksintresse för naturvård utgör några av våra bästa exempel på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden i olika regioner. Riksintressen kan också vara sällsynta företeelser.

Riksintressen för friluftsliv

Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är bland annat variation i landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av tillgänglighet samt natur- och kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Urvalet av områden representerar Sveriges olika landskapstyper.

Riksintressen för kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har beslutat om kulturmiljövårdens riksintressen. De flesta riksintressen tillkom genom 1987 års naturresurslag, en av föregångarna till dagens miljöbalk. Vid några tillfällen har urvalet setts över. Bakgrunden till riksintressena utgörs bland annat av att kommunerna övertagit det formella ansvaret för markanvändningen. Läs mer om riksintressen för kulturmiljövård.

 Riksintressen på kartan

Informationskartan hittar du våra riksintressen.

Markera "riksintressen" på fliken "Turism/friluftsliv", "Kulturmiljö"  eller "Naturvård" i menyn till höger och tryck på knappen "uppdatera kartan".