Seminarium om byggnadsnämndernas tillsyn

Här presenterar vi material från försommarens abetsseminarium som hölls i Skövde, Borås, Uddevalla och Göteborg.
Foto: Kajsa Reimers

De välbesökta seminarierna leddes av Jonas Ledelius, länsjurist och Kajsa Reimers, ansvarig för tillsynsvägledning inom PBL på Länsstyrelsen Västra Götaland. Det blev många intressanta diskussioner och en del frågetecken som vi har försökt räta ut.

Byggnadsnämndernas tillsynsansvar

Tillsyn är inget nytt, utan fanns med redan i Magnus Erikssons stadslag 1357, där det bland annat reglerades att en byggnads tak inte fick droppa på grannens tak. Då skulle ”nämnde män” se till att ägaren kapade takfoten och betalade böter. Dessa ”nämnde män” torde vara ursprunget till dagens byggnadsnämnder.

Då som nu är byggnadsnämndens tillsyn en myndighetsuppgift som gäller uppföljning. Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitlet Plan-och bygglagen, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i lagen.

Enligt plan- och byggförordningens 8 kap. 8 och 9 §§ innebär det en skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen och att på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning.

Byggnadsnämnden har ett ansvar för tillsyn över hela den byggda miljön, även om det är byggherrar och fastighetsägare som har det direkta ansvaret för att kraven i lagen uppfylls. Byggnadsnämnden har dessutom ett särskilt preciserat ansvar för att se till att byggnaders ventilation fungerar, att hissar är säkra och att enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet åtgärdas. 

Föreläggande och förbud

Byggnadsnämnden har en rad föreläggandetyper i sin verktygslåda, liksom möjlighet att utfärda förbud mot fortsatt arbete och användning. Man har rätt att utföra nödvändiga åtgärder på ägarens bekostnad och även koppla beslut till ett vite.

Lagstiftningen bygger dock på att man ska ha en dialog med den försumlige och ge denne möjlighet att själv rätta till felaktigheter innan byggnadsnämnden går in med tvångsåtgärder.

Ändrad plan- och byggförordning med nya byggsanktionsavgifter

Plan- och byggförordningen har ändrats vilket träder i kraft den 1 juli 2013. Ändringarna i avgifterna medför i de flesta fall en sänkning i förhållande till tidigare nivåer.

Det finns övergångsregler som innebär att man ska tillämpa den föreskrift som ger den lindrigaste påföljden för överträdelser gjorda före den 1 juli 2013. Plan- och bygglagen är också ändrad så att byggnadsnämnden ges möjlighet att sätta ned avgiften i särskilda fall om den är orimligt hög.

Vill du veta när sidan uppdateras?

Skicka din e-postadress till mig så håller jag dig uppdaterad. kajsa.reimers@lansstyrelsen.se      

 Presentation från seminariet

Rättsfall