Plan- och byggfrågor

Några handläggare granskar en plan.

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

En del av Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av de delregionala träffar som anordnas för kommunens planhandläggare och planförfattare. Västra Götaland är indelat i 4 regioner; Fyrbodal, Skaraborg, Borås- och Göteborgsregionen. Presentationsmaterial från de olika träffarna finns samlat per delregion.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.

 

   

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov kan du överklaga det till oss.

Läs om överklagande till Länsstyrelsen

Presentationer från delregionala träffar

 

Bollebygds kommun

Campingprojektet – En resa i tid, rum och regelverk!

Dagvatten och skyfall

Hållbara & attraktiva stationssamhällen

Lysekils kommun

Planerarnas handlingsutrymme – en maktfråga?

På gång i Göteborg

Samverkan och strategisk planering inom bostadsbyggande

Strandskydd i samhällsplaneringen

Stråket Göteborg - Borås 2035

Så kan du stärka social hållbarhet i översiktsplaneringen

Tibro centrum med närområde - Då, Nu, Sen

Välkommen till Götene

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬