Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning

Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas detaljplanering, ger tillsynsvägledning i frågor som rör byggnadsnämndernas tillsyn och har i uppdrag att följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens har ett tillsyns- och vägledningsansvar enligt plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen utövar tillsyn över de detaljplaner som kommunen antar och har en vägledande roll när det gäller byggnadsnämndernas tillsyn över den byggda miljön.  

Vid planläggning ska Länsstyrelsen bevaka att riksintressen tillgodoses, att gällande miljökvalitetsnormer följs, att föreslagen mark- och vattenanvändning är lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning och erosion att mellankommunala frågor samordnats och att bestämmelser om strandskydd följs.

Om Länsstyrelsen bedömer att en plan inte uppfyller kraven i just dessa avseenden kan Länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut. Länsstyrelsen skall också ge råd om de allmänna intressen som finns uppräknade i PBL, men det ligger i första hand inom kommunens planmonopol att göra avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.  

Länsstyrelsens tillsynsvägledning är av en allmän karaktär och sker normalt genom rådgivning. Målet med Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning är att främja en korrekt och rättssäker tillämpning av PBL och tillhörande förordning och föreskrifter samt att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med en god livsmiljö för människor idag och i framtiden.