Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan avgör om den lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Ansökan 

Ansökningar görs i LONA-registret, Naturvårdsverkets webbaserade databas. Medfinansieringsintyg ska biläggas ansökan och länk finns i registret.

Behöver du inloggning till LONA-registret, kontakta kommunadministratören eller Länsstyrelsens LONA-ansvariga (kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen). 

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-registret ska den även skrivas ut, skrivas under av kommunens firmatecknare (eller enligt delegation), scannas och skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget. 

Ansökan ska vara inkommen senast den 1 december.

Komplett ansökan krävs för att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning. Ansökningar som inte är kompletta till sista ansökningsdatum kan komma att avslås. Med komplett menas till exempel att:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens Postgiro/Bankgiro som ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna budgetmallen i länken till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret, vara utskriven, påskriven, scannad och av kommunen e-postad till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum.

Ytterligare vägledning finns att få i rutan Ansökan om bidrag till höger. Se också Lokala naturvårdens dag nedan.

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv.

Bidraget har ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till ett projekt. Bidrag kan sökas till en rad olika åtgärder:

 • Kunskapsuppbyggnad (till exempel inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
 • Framtagande av underlag (till exempel kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
 • Områdesskydd (till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan) Läs mer om kommunalt områdesskydd
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inklusive åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 • Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (till exempel guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial, skyltning).

Andra bidrag

Har du kollat om dina åtgärder kan få bidrag från andra källor? Ibland är bidragsnivån generösare jämfört med LONA-bidraget. Åtgärder som platsar inom andra bidragsstöd är generellt lägre prioriterade inom LONA. Särskilt gäller det åtgärder som kan få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Läs mer om andra bidrag.

Ansvar

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. Det är därför viktigt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för enskilda åtgärder. Exempel på avtal finns i länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen (kulturmiljöenheten), naturmiljöer (naturavdelningen) och åtgärder i vatten (vattenavdelningen).

Information till dig som jobbar med LONA-projekt

 • Information och länk till LONA-registret för ansökan om bidrag finns ovan samt till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
 • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast den 1 mars.  
 • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.  
 • Verksamhetsredovisning och slutredovisning görs i Naturvårdsverkets LONA-register. Se länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Använd Länsstyrelsens manual för verksamhets- och slutrapportering som är anpassad till våra rutiner. Se under rubriken Redovisning av bidrag till höger.
 • Ansökan om förändringar görs på Länsstyrelsens blankett och e-postas till angiven adress i blanketten. Se under rubriken Förändringar till höger.

Lokala naturvårdens dag

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har bestämt att lyfta fram LONA-projekten genom en nationell dag då publika projekt visas upp för allmänheten. Planen är att genomföra dagen årligen.

Det är viktigt att ni som planerar nya projekt funderar över hur ni ska visa upp just ert projekt och tar med detta i ansökan. Även pågående eller avslutade projekt ges möjlighet att visa upp projekten.

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50% av arrangemangets totalkostnad.

Ansökan skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 1 december.

Nya projekt: Skriv in LONA-dagen som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-registret.

Pågående projekt: Använd blanketten Tilläggsansökan här till höger. Blankett för medfinansieringsintyg finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona

Tyvärr går det inte att söka extra medel för redan avslutade projekt.

 Content Editor ‭[2]‬

​Under 2018 planeras en särskild våtmarkssatsning, där medlen fördelas till länsstyrelserna för insatser i skyddade områden samt till kommunerna genom LONA.

Börja gärna planera redan nu och håll utkik efter uppdaterad information från Naturvårdsverket.

 Content Editor ‭[1]‬

​Söndagen 26 augusti 2018 firas LOkala NAturvårdens dag. Då kan du ta del av hur din kommun och föreningar jobbar med naturvård på hemmaplan. Under dagen visas lokala naturvårdsprojekt upp över hela landet. Här publiceras mer information i samband med genomförandet av dagen.

 Kommunansvarskarta

Kommunansvarskarta

 Kampanjsymbol

LONA logotypeProjektets kampanjsymbol för dig som jobbar med trycksaker med mera inom ramen för bidraget.

Gör så här för att använda filerna: högerklicka, spara mål som...

färg.eps, svartvit.eps, färg.jpg, svartvit.jpg

 Förändringar

Behöver du ändra eller söka mer bidrag till projektet? Kontakta först Länsstyrelsen för avstämning. Fyll sen i avsedd blankett och e-posta den till Länsstyrelsen. Adress står på blanketten.

Ändringsansökan

Tilläggsansökan

 Beviljade projekt

 Projektidéer?

Läs och inspireras av 3000 projekt i Naturvårdsverkets LONA-register.