Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan avgör om den lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Ny våtmarkssatsning inom LONA

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor årligen under 2018-2020. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag till kommunerna. Även andra lokala aktörer kan söka bidrag för att planera och anlägga våtmarker, men genom kommunen.

Kommunen har en viktig roll i att hjälpa lokala aktörer med ansökan och likviditet och att göra åtgärder på egen mark. Topografiska kartor och Lantmäteriets höjdmodell är kopplade till licens i väntan på fler publika GIS-skikt och eventuell extern webblösning på Länsstyrelsens webbplats. Se dokumentet Planeringsunderlag och övriga länkar i högerrutan Information om våtmarker. 

Två extra ansökningsomgångar ges 2018 med sista ansökningsdatum den 10 april och den 1 oktober. Ansökan görs i LONA-registret från och med den 1 mars 2018. Se instruktion för ansökan nedan. Ytterligare ansökningsdatum kan bli aktuellt 2019 och framåt.

Kontakta oss gärna så att vi vet att ni jobbar på en ansökan!

Följ våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats

Ansökan

Ansökningar görs i LONA-registret, Naturvårdsverkets webbaserade databas. Medfinansieringsintyg ska biläggas ansökan och länk finns i registret.

Behöver du inloggning till LONA-registret, kontakta kommunadministratören eller Länsstyrelsens LONA-ansvariga (kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen). 

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-registret ska den även skrivas ut, skrivas under av kommunens firmatecknare (eller enligt delegation), scannas och skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget. 

Ansökan med åtgärder i kategori 1-6 ska vara inkommen senast den 1 december.

Ansökan med åtgärder i kategori 7-8 ska vara inkommen senast den 10/4 respektive 1/10 2018.

Komplett ansökan krävs för att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning. Ansökningar som inte är kompletta till sista ansökningsdatum kan komma att avslås. Med komplett menas till exempel att:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens Postgiro/Bankgiro som ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna budgetmallen i länken till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret, vara utskriven, påskriven, scannad och av kommunen e-postad till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs, ej vid ansökan om förstudier.

Ytterligare vägledning finns att få i rutorna Ansökan om bidrag respektive Information om våtmarker till höger. Se också Lokala naturvårdens dag nedan.

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv.

Bidraget har ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till åtgärder i kategori 1-6. Max 90% till åtgärder i kategori 7-8:

 1. Kunskapsuppbyggnad (till exempel inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
 2. Framtagande av underlag (till exempel kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
 3. Områdesskydd (till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan) Läs mer om kommunalt områdesskydd
 4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inklusive åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
 5. Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 6. Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (till exempel guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial, skyltning).
 7. Restaurering och anläggning av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet.
 8. Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7.

  Andra bidrag

  Har du kollat om dina åtgärder kan få bidrag från andra källor? Ibland är bidragsnivån generösare jämfört med LONA-bidraget. Åtgärder som platsar inom andra bidragsstöd är generellt lägre prioriterade inom LONA. Särskilt gäller det åtgärder som kan få stöd från Landsbygdsprogrammet.

  Läs mer om andra bidrag.

  Ansvar

  Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. Det är därför viktigt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för enskilda åtgärder. Exempel på avtal finns i länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.

  Tillstånd, dispenser och samråd

  Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen (kulturmiljöenheten), naturmiljöer (naturavdelningen) och åtgärder i vatten (vattenavdelningen).

  Information till dig som jobbar med LONA-projekt

  • Information och länk till LONA-registret för ansökan om bidrag finns ovan samt till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
  • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
  • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast den 1 mars.  
  • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.  
  • Verksamhetsredovisning och slutredovisning görs i Naturvårdsverkets LONA-register. Se länk till höger under rubriken Ansökan om bidrag.
  • Använd Länsstyrelsens manual för verksamhets- och slutrapportering som är anpassad till våra rutiner. Se under rubriken Redovisning av bidrag till höger.
  • Ansökan om förändringar görs på Länsstyrelsens blankett och e-postas till angiven adress i blanketten. Se under rubriken Förändringar till höger.

  Lokala naturvårdens dag

  Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har bestämt att lyfta fram LONA-projekten genom en nationell dag då publika projekt visas upp för allmänheten. Planen är att genomföra dagen årligen.

  Det är viktigt att ni som planerar nya projekt funderar över hur ni ska visa upp just ert projekt och tar med detta i ansökan. Även pågående eller avslutade projekt ges möjlighet att visa upp projekten.

  Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50% av arrangemangets totalkostnad.

  Ansökan skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.sesenast 1 december.

  Nya projekt: Skriv in LONA-dagen som en egen åtgärd i kategorin Informationsinsatser när ni skapar er ansökan i LONA-registret.

  Pågående projekt: Använd blanketten Tilläggsansökan här till höger. Blankett för medfinansieringsintyg finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona

  Tyvärr går det inte att söka extra medel för redan avslutade projekt.

   Content Editor ‭[1]‬

  ​Söndagen 26 augusti 2018 firas LOkala NAturvårdens dag. Då kan du ta del av hur din kommun och föreningar jobbar med naturvård på hemmaplan. Under dagen visas lokala naturvårdsprojekt upp över hela landet. Här publiceras mer information i samband med genomförandet av dagen.

   Kommunansvarskarta

  Kommunansvarskarta

   Kampanjsymbol

  LONA logotypeProjektets kampanjsymbol för dig som jobbar med trycksaker med mera inom ramen för bidraget.

  Gör så här för att använda filerna: högerklicka, spara mål som...

  färg.eps, svartvit.eps, färg.jpg, svartvit.jpg

   Förändringar

  Behöver du ändra eller söka mer bidrag till projektet? Kontakta först Länsstyrelsen för avstämning. Fyll sen i avsedd blankett och e-posta den till Länsstyrelsen. Adress står på blanketten.

  Ändringsansökan

  Tilläggsansökan

   Beviljade projekt

   Projektidéer?

  Läs och inspireras av 3000 projekt i Naturvårdsverkets LONA-register.