Riksintressen

Mark- och vattenområden som har så höga värden att de är av nationell betydelse är riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel. I Sverige finns runt 1 700 riksintressen för kulturmiljövården. Närmare 200 ligger i Västra Götalands län.

Det finns olika slags riksintressen. Kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är att dom inte får skadas påtagligt genom exempelvis stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt. Om olika riksintressen står mot varandra måste man göra en avvägning. Länets kommuner och länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för riksintressena. Det innebär bland annat att kommunerna ska visa hur områdena skyddas i sin planering.

De centrala verken i Sverige har uppgiften att utse riksintressen inom sina så kallade sakområden. Riksantikvarieämbetet har beslutat om kulturmiljövårdens riksintressen. De flesta riksintressen tillkom genom 1987 års naturresurslag, en av föregångarna till dagens miljöbalk. Vid några tillfällen man sett över urvalet. Bakgrunden till riksintressena utgörs bland annat av att kommunerna övertagit det formella ansvaret för markanvändningen.

Flygbild på riksintresset Åstol. Foto: Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet

Riksintressen i länet

De värdefullaste kulturmiljöerna i Västra Götalands län är i många fall riksintressen: de bäst bevarade stadskärnorna, de viktigaste fornlämningarna, de finaste byarna och många av de uttrycksfullaste kulturlandskapen. Riksintressena kan vara både stora och komplexa som exempelvis centrala Göteborg eller förhållandevis överskådliga som en väl bevarad jordbruksmiljö i en landsbygdskommun.

Du kan se alla riksintressen med hjälp av Länsstyrelsens informationskarta, välj kulturmiljöfliken.