Åsnebyn

Åsnebyn i Melleruds kommun är en typisk dalsländsk bondgård där ägorna präglas av 1800-talets och de tidiga 1900-talets jordbruk. Bebyggelsen är väl bevarad och odlingslandskapet har undgått senare tiders strukturrationaliseringar.
Sommar i Åsnebyn. Hus och träd.

Den naturgeografiskt varierade miljön och användningen av ålderdomliga brukningsmetoder långt in i senare tid har inneburit att de flesta av det äldre odlingslandskapets livsmiljöer och kulturhistoriska spår har bevarats. Området har berörts väldigt lite av de senaste årtiondenas rationaliseringar inom jordbruket. De förändringar i brukningsmetoder och ägoförhållanden som skett har heller inte inneburit att äldre strukturer i landskapet raderats ut.

Mangården är en bra representant för byggnadstraditionen på större bondgårdar i Dalsland under den högkonjunktur landskapet upplevde under 1800-talet. Detta gäller såväl materialval som byggnadsteknik och gestaltning. Ekonomibyggnaderna har uppförts under andra hälften av 1800-talet och under 1900-talet. De är tydliga exempel på jordbrukets förutsättningar under denna period, från havreodling under 1800-talet till ett mer animalieinriktat familjejordbruk under 1900-talet.

Åsnebyn förvaltas av Hushållningssällskapet Väst. Gården är öppen och tillgänglig för allmänheten.

 Relaterat