Vallby Sörgården

Vallby Sörgården i Skövde kommun är en ovanligt väl bevarad fastighet där odlingslandskapet präglas av 1800-tal och laga skiftet samt det tidiga 1900-talets jordbruk.
Bild på Vallby Sörgården från söder.Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Andra viktiga drag i jordbrukets utveckling som kan avläsas i Vallby Sörgården är exempelvis det senare 1800-talets omläggning från spannmåls- till animalieproduktion. Inte minst avtecknas i byggnader och landskap den småskaliga mångsidighet i drift och produktion som utmärkte de flesta jordbruk ända fram till strukturrationaliseringarna under 1900-talets senare del.

Vallby Sörgården är ett mycket gott exempel på de medelstora familjejordbruk som var typiska för Västergötland från och med sent 1800-tal till långt in på 1960-talet. Hela gårdsmiljön med byggnader, anläggningar och omgivande ägor framstår som en intakt helhet. Av stor betydelse för gårdens särart är att både jordbrukslandskapet, mangårdshusen med lantbrukarhemmet och gårdens ekonomibyggnader med inredning och utrustning är mycket väl bibehållna. 

Kulturhistoriska spår i och kring reservatet, exempelvis en runsten, väglämningar samt flera järnåldersgravar visar på områdets nyttjande sedan förhistorisk tid.