Samråd om väg- och järnvägsplaner

 

 

Mål: ärendet tar 2 månader

Utfall förra månaden: ärendet tar 1 månad

Öppna ärenden senaste månaden: 4

    
 

Samråd om väg- och järnvägsplaner/process 

Samrådsunderlag - Beslut om BMP - Samrådshandling - (godkännande av MKB)

Planprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg består av en samrådsprocess som innehåller stegen; samrådsunderlag, beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), samrådshandling och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Efter samrådsrpocessen/process 

Granskning - Yttrande över tillstyrkan - Fastställelse

Efter samrådsprocessen kommer granskning, Länsstyrelsens yttrande över tillstyrkan och fastställelse av planen. Vanligtvis är det Trafikverket som fastställer planen men i vissa fall kan regeringen göra det.

I samrådsprocessen yttrar sig Länsstyrelsen över både samrådsunderlaget och samrådhandlingen. Båda kan betraktas som utkast av det som ska bli den färdiga planen. Medan samrådsunderlaget är väldigt övergripande är samrådshandlingen mer utförlig och liknar i en större utsträckning den färdiga planen.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

När ett ärende kommer in till Länsstyrelsen för yttrande över samrådsunderlag/samrådshandling tar en handläggare på samhällsbyggnadsenheten hand om ärendet.

Handläggaren går igenom materialet och planen skickas för synpunkter till de enheter inom Länsstyrelsen som bevakar frågor såsom hälsa, säkerhet och olika miljöintressen.

Efter att berörda enheter inom Länsstyrelsen har gått igenom planhandlingen sammanvägs de interna synpunkterna i ett yttrande. 

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering