Granskning av väg- och järnvägsplaner

 

Mål: ärendet tar 2 månader

Utfall förra månaden: ärendet tar 1 månad

Öppna ärenden senaste månaden: 2

  
 

Samrådsprocessen

Samrådsunderlag - Beslut om BMP - Samrådshandling - Godkännande av MKB

Planprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg består av en samrådsprocess som innehåller stegen; samrådsunderlag, beslut om beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), samrådshandling och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Granskning av väg- och järnväglplaner

Granskning - Yttrande över tillstyrkan - Fastställelse

Efter samrådsprocessen kommer granskning, Länsstyrelsens yttrande över tillstyrkan och fastställelse av planen. Vanligtvis är det Trafikverket som fastställer planen, men i vissa fall kan regeringen göra det.

Efter att samrådsprocessen är avslutad och en eventuell MKB är godkänd går planen ut på granskning. Länsstyrelsen yttrar sig över planen i detta skede om den som planerar vägen eller järnvägen önskar det.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

När en plan kommer in till Länsstyrelsen i granskningsskedet tas den omhand av en handläggare på samhällsbyggnadsenheten.

Handläggaren går igenom materialet och planen skickas för synpunkter till de enheter inom Länsstyrelsen som bevakar frågor såsom hälsa, säkerhet och olika miljöintressen.

Efter att berörda enheter inom Länsstyrelsen har gått igenom planhandlingen sammanvägs de interna synpunkterna i ett yttrande. 

 

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering