Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 

Mål: ärendet tar 2,5 månader

Utfall förra månaden: ärendet tar - månader

Öppna ärenden senaste månaden: -

  
 

beslut om betydande miljöpåverkan/process 

Samrådsunderlag - Beslut om betydande miljöpåverkan - Samrådshandling - Godkännande av MKB

Planprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg består av en samrådsprocess som innehåller stegen; samrådsunderlag, beslut om beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), samrådshandling och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Efter samrådsprocessen/process 

Granskning - Yttrande över tillstyrkan - Fastställelse

Efter samrådsprocessen kommer granskning, Länsstyrelsens yttrande över tillstyrkan och fastställelse av planen. Vanligtvis är det Trafikverket som fastställer planen, men i vissa fall kan regeringen göra det.

Om Länsstyrelsen beslutat att projektet innebär betydande miljöpåverkan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. När MKB är färdigställd skickas den till Länsstyrelsen för godkännande.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

När en MKB kommer in till Länsstyrelsen för godkännande tas den omhand av en handläggare på samhällsbyggnadsenheten.

Handläggaren går igenom materialet och MKB skickas för synpunkter till de enheter inom Länsstyrelsen som bevakar frågor såsom hälsa, säkerhet och olika miljöintressen. I vissa fall begär Länsstyrelsen även yttrande av Statens geotekniska Institut (SGI).

Efter att berörda enheter inom Länsstyrelsen (och SGI) har yttrat sig, fattas beslut om MKB kan godkännas eller inte.  

 

 

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering