Beslut om betydande miljöpåverkan

 

Mål: ärendet tar 30 dagar 

Utfall förra månaden: 16

Öppna ärenden senaste månaden: 0

  
 

Beslut om betydande miljöpåverkan/process

Samrådsunderlag - Beslut om betydande miljöpåverkan - Samrådshandling - (godkännande av MKB)

Planprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg består av en samrådsprocess som innehåller stegen; samrådsunderlag, beslut om betydande miljöpåverkan (BMP), samrådshandling och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Efter samrådsprocessen/process

Granskning - Yttrande över tillstyrkan - Fastställelse

Efter samrådsprocessen kommer granskning, Länsstyrelsens yttrande över tillstyrkan och fastställelse av planen. Vanligtvis är det Trafikverket som fastställer planen men i vissa fall kan regeringen göra det.

Efter att Länsstyrelsen yttrat sig över samrådsunderlaget skickas detta ytterligare en gång till Länsstyrelsen, med ett tillägg i form av en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen ska nu besluta om planen innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Om projektet innebär betydande miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och godkännas av Länsstyrelsen under samrådsprocessen. Om projektet inte innebär betydande miljöpåverkan framställs istället en miljöbeskrivning som blir en del av planbeskrivningen.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

När ett ärende kommer in till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan tar en handläggare på samhällsbyggnadsenheten hand om ärendet.

Handläggaren går igenom materialet och planen skickas vid behov för synpunkter till de enheter inom Länsstyrelsen som bevakar frågor såsom hälsa, säkerhet och olika miljöintressen. Planen skickas även till Miljönämnden eller motsvarande i berörd kommun.

Efter att berörda enheter inom Länsstyrelsen samt kommunen har gått igenom underlaget sammanvägs de interna synpunkterna i ett beslut.

Aktuellt

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har övergått till helt digital hantering av ärenden.

Begäran om Länsstyrelsens prövning och digitalt material sänds till enhetens resursbrevlåda enligt ovan för registrering