Master

Bygglov krävs för att uppföra radio- eller telemaster och torn. Om naturmiljön på platsen kan bli väsentligt ändrad ska anmälan för samråd göras till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Arbetet får inte påbörjas inom sex veckor från en sådan anmälan. Samrådet med Länsstyrelsen bör ske innan kommunen hanterar bygglovsansökan.

Gå till anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Där det finns känd eller trolig fornlämning krävs också samråd med Länsstyrelsen enligt 2 kap Lag (1988:950) om Kulturminnen m.m.

Kommunal planering enligt plan- och bygglagen

Vid lokalisering av en mast är det viktigt att kontrollera vad gällande översiktsplan anger. Detaljplan kan krävas i vissa fall. Masters eventuella påverkan på försvarets anläggningar, flyget med mera ska undersökas.