Enskilda vägar

Enskilda vägar utgör en stor del av vårt vägnät. De förvaltas av föreningar eller privatpersoner.
Foto: Martin Fransson

Ofta är det en samfällighet som har ansvaret. Innan en förening bildas kan lantmäteriet ha uppdrag att låta projektera en enskild väg, och då ansvarar lantmäteriet för att allt går rätt till. Trafikverket planerar för enskilda vägar i samband med stora vägbyggen och t.ex. slopande av plankorsningar. En hel del enskilda vägar byggs för skogsbrukets behov, och om ingen gemensamhetsanläggning föreligger är det den enskilda som har ansvaret.

Rapporten "Enskilda vägar - Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift" visar vilka bestämmelser som ska tillämpas i olika fall. Myndigheternas handläggare får en tydlig bild av vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på var och en. Genom rapporten har man också skapat effektiva samarbetsrutiner. Den gäller för lantmäteriet, Trafikverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i västra Sverige vilka också står bakom rapporten.

Rapporten ger också utmärkt information för t ex vägföreningar och andra verksamhetsutövare. Det framgår i vilka fall det går att vidta åtgärder utan att samråda med myndigheterna och vart man ska vända sig då samråd erfordras. Vägföreningarnas samarbetsorganisation, Riksförbundet Enskilda Vägar, har tillstyrkt rapportens innehåll.

Den intresserade kan också ta del av Remissammanställningen. Den visar hur rapporten växt fram och vilka synpunkter som lagts bl. a. av de berörda centrala myndigheterna.