Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

När krävs tillstånd från Trafikverket?

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men brukar sträcka sig mellan 5-10 m från vägbanan.

Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom vägområdet ska du kontakta Trafikverket.

När krävs tillstånd från kommunen?

Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor.

När krävs tillstånd av Länsstyrelsen?

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs alltid tillstånd enligt 46 § väglagen. Länsstyrelsen prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter samråd med Trafikverket. Dessutom görs en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt LGS sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål". Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt LGS. Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

  • Prövning enligt väglagen - 700 kr
  • Prövning enligt LGS - 3 700 kr
  • Prövning enligt båda lagarna - 4 400 kr

När ansökan har mottagits skickar vi ut betalningsinformation. Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen inkommit. 

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en redogörelse för varför skylten önskas (vilket syfte). Därutöver ska en ritning av skylten lämnas där det framgår skyltens mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken etc.), samt utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder etc.). Slutligen ska ansökan innehålla en karta där skyltens önskade placering finns markerad. Av materialet ska framgå hur långt från vägen skylten önskas placeras.

Några exempel:

  • En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 4 400 kr eftersom prövningen måste göras enligt både väglagen och LGS.
  • En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt uppsatt" krävs inget tillstånd enligt LGS. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen eftersom det sker inom 50 meter från vägområdet. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 700 kr.
  • En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt LGS. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 3 700 kr.
  • En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.
På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om vägvisning, vägmärken och skyltning vid vägar.