Trakten kring Vrångstad

Vid Bottna finns ett dramatiskt landskap med öppen åkermark mellan mäktiga, brant stupande berg. Det som idag är vidsträckt åkermark var under förhistorisk tid en havsvik som med landhöjningen gradvis gav vika för ett framväxande landskap.
Utsikt från Bottna medeltida kyrka. Foto: Malin Larsson

Trakten kring Vrångstad har varit attraktiv för människor under lång tid. Miljön är mycket rikt på fornlämningar från alla förhistoriska perioder. I det område som vårdas finns fornlämningar från både järn- och stenåldern. Men också bronsålderns människor har lämnat spår i närheten. I bergsluttningen på andra sidan passagen finns hällristningar från bronsåldern och stensättningar som kan vara anlagda vid samma tid.

Attraktionskraften ligger troligen i det fantastiska läget. Idag omges gravar och gravfält av höga träd, men en gång låg de med en vid utsikt över dalgången, och forna havsviken, nedanför. Den smala passagen mellan bergen kan också ha varit ett stråk i äldre tid där många människor rörde sig. Kanske fanns här under lång tid en vattenled där många passerade. Fornlämningarna blev i så fall synliga för många människor.

 

Vid Skibevall finns ett av Sveriges största rösen. Foto: Malin Larsson

Vid Skibevall nordost om Vrångstad finns ett imponerande bronsåldersröse som mäter 60 gånger 55 meter. Det räknas som ett av Sveriges största rösen. I anslutning till röset ligger en unik hällristning, en häll med 70 skepp.

I området kring Bottna finns fler imponerande hällristningar, till exempel Kallsängsristningen med en sällsam bildvärld av bland annat bevingade och fågelhövdade män.